« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "AFI CITY - SO.0102 objekt B, SO.0103 objekt C" - komunikac

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-168866.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/168866/2022/OVÚR/LAVL
Č.J.: MCP09/177446/2022/OVÚR/LAVL
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
valachl@prahaX.cz
<br> DATUM: 23.11.2022 Ukl.zn.: P-1207/144/Vysočany
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost Tulipa City s.r.o <.>,IČO 25724291,Jankovcova 1037/49,170 00 Praha-Holešovice,kterou
zastupuje Ing.XXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Evropská XXX/XX,XXX XX Praha-Dejvice,(dále jen
"stavebník") dne 01.11.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> "AFI CITY - SO.0102 objekt B,SO.0103 objekt C" - komunikace a zpevněné plochy
na pozemcích parc.č.1207/144,1207/345 v katastrálním území Vysočany <,>
<br> obsahující:
Jedná se o dopravní řešení objektů B a C.Na povrchu je při komunikaci A navrženo 9 parkovacích stání z
toho 1 pro osoby těžce pohybově postižené.Navržené řešení v rámci stavby zahrnuje napojení objektů a
chodníky pro pěší,včetně úpravy pochozích ploch před objekty.Jižně od napojení garáže na komunikaci
A je navrženo podélné stání pro zásobování <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje,jako speciální stavební úřad příslušný
dle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),§ 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"),podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení.Jelikož jsou mu dobře známy
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
p...

Načteno

edesky.cz/d/5785959

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz