« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - U skládky - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U_skladky_Sokolovska_sit1.pdf
OOPP_U_skladky_vyjezd.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/172226/2022 V Praze dne 23.11.2022
Spis: S MCP09/172226/2022/2
<br> Vyřizuje: Ing.Davidová
e-mail: davidovaa@praha9.cz
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy,příslušný dle ust.§ 40 odst.4 písm <.>
a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle
ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní
řád“) a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy –
Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA 375134-1/ČJ-2022-0000DŽ-S 3 ze dne 22.11.2022
<br>
<br> v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a §78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákona o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br>
opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> U skládky,Sokolovská
<br>
spočívající v osazení přechodného dopravního značení B20a „30“,B20a „20“,E13,IP22 a souvisejícího
vodorovného dopravního značení na výše uvedené pozemní komunikaci na území Městské části Praha
9,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
- Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu se
situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>
<br> - Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný průjezd
vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu po
celou dobu trvání dopravního opatření <.>
<br> - V rámci předmětné akce ne...

Načteno

edesky.cz/d/5785958

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz