« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - běžná údržba silnic II. a III. třídy ve správním obvodu dopravního úřadu ORP Beroun - 60145/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

60145.pdf (4.07 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: 21.10.2022 MBE/60145/2022/DOPR-Mij Spisová značka: 77/2022/DOPR Vyřizuje / telefon: Miláček/311654326 E-mail: doDrava4®,muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENI OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb,~o provozu na pozemních komunikacích aoTmená^h.zákonu'w znění Pozde)ších Předpisů (dále jen'„zákon o sUničním provozu")7na-základě"žáďosťí spícnosti AVE Kladno ST-.o-'.DUbská._793'272 °3 Kladn0' Ič: 25085221 'a'po písemném "vyIád7elnÍ prÍ^ho_organu Pollcie'.tJ- policie ČR,Krátkého ředitelsM Policie Středočeského~kraje,'ú'zemm:ho Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-263577-2/ČJ-2022-010206 stanovuje p^dle § 77 odst.l Písm.^c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů'(dále jen „správmrad"')' PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNKACÍCH 7 ůvodu za)isteníÍezpečnosti Provoz" P" zajišťování běžné údržby silnic II.a III.třídy ve správním obvodu dopravního úřadu ORP Beroun - označení pracovního místa v obci i mimo obec.přechod.".á "Prava Provoz» bude prováděna v souladu se zákonem č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,s vyhláškou č.294/2015 Sb.^kterou se ?^ÍéÍ ̂aj?la.<.> ^rov?zu na Pozemních komunikacích a dle schémat ve smyslu "Technicl^ch podmínek TP 66 - "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" (IÍ.vydání) ^povolená schémata: B/l,B/2,B/3,B/5.1,B/24,B/25.1,C/2,Č/3,C/4,C/6,C/ll,C/12,C/13; C/Í4 (vyobrazení povolených schémat viz.str.4-7).Nejpozději v den provádění běžné údržby (před jejím započetím) spojené s omezením silničního Í^OV^_b"?e_SPOIečnost.AVE.KIad"° s:r:0- Písemně informovat Odbor dopravy a správních agend o této činnos...

Načteno

edesky.cz/d/5785850

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz