« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb pronajmout nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ - pronájem garáže na st.p. 4437 ul. Koželužská.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb,IČ 00253979
<br>
<br>
<br> Č.j.MUCH 115041/2022-MaP V Chebu dne 16.11.2022
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> města Cheb pronajmout nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,na základě souhlasu vedení města Chebu ze dne
<br> 22.11.2022,zápis č.48/22 <,>
<br> záměr
a podmínky výběrového řízení č.626/2022 formou elektronické aukce
<br>
<br> na pronájem nemovité věci ve vlastnictví města Cheb <,>
<br>
kterou tvoří pozemek parcelní číslo st.4437,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m²,jehož
<br> součástí je stavba – garáž č.ev.1215,v ulici Koželužská,v Chebu,zapsaná v katastru
<br> nemovitostí pro obec Cheb,katastrální území Cheb,u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
<br> kraj,katastrální pracoviště Cheb,na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb (dále také jen,<,> předmět
<br> nájmu“ nebo „garáž“) následovně:
<br>
<br>
<br> I.Podmínky a účel nájmu:
<br>
<br> a) Výše měsíčního nájemného:
<br> bude ve výši ujednaného nájemného,stanoveného na základě konečné vítězné nabídky
<br> zájemce učiněné v aukčním kole elektronické aukce výběrového řízení,minimálně však ve
<br> výši 500 Kč/měsíčně + DPH,s ohledem na její technický stav (v souladu se Zásadami
<br> pronájmu,prodloužení nájmu,podnájmu,výpůjček a pachtů prostor sloužících podnikání <,>
<br> garáží,budov a zařízení ve vlastnictví města Chebu č.27/2020)
<br> b) Doba nájmu:
<br> neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíců <,>
<br> c) Účel nájmu:
<br> garáž
<br> d) Doplňující informace:
<br> pronájem je realizován v současném technickém stavu budovy - garáže s tím,že
<br> pronajímatel nebude po dobu nájemního vztahu vkládat do předmětu nájmu žádné investice
<br> ani nebude provádět žádné udržovací práce a opravy
<br>
<br> II.Pod...

Načteno

edesky.cz/d/5785275

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz