« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení - Husovo náměstí, Beroun-Centrum - 77651/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

77651.pdf (2.09 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Spisová značka: 01031/2022/DOPR/3 Datum: Číslo Jednací: 23.11.2022 MBE/77651/2022/DOPR- JaD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyřizuje / telefon: Ing.Daniel Jaroš/ E-mail: doprava5@muberoun.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti ze dne 16.11.2022 od právnické osoby ELTECBRTOGE s.r.o.<.> Rybná 716/24,110 00 Praha l,IC: 082 52 173 (dále jen žadatel) a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-279943-2/ČJ- 2022-010206 ze dne 11.11.2022 st ano vuj e podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH na místní komunikaci Husovo náměstí před č.p.66,Beroun-Centrum z důvodu umístění kontejneru.Dopravní značení bude upraveno dle návrhu dopravního opatření,které je součástí tohoto stanovení (viz.str.3 příloha č.l ) av souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: m ístní komunikace (dále j en „MK") Husovo náměstí,Beroun-Centmm.Termín: termín 28.11.2022 - 04.12.2022 provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace.Podmínky realizace: Pracovní místo bude zabezpečeno zábranou,zábradlím nebo plotem nebo (viz.či.4.5 Ochranná zařízení TP 66).Podmínky pro provedení přechodné úpravy: 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v soula...

Načteno

edesky.cz/d/5784653

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz