« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Oznámení zahájení společného vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Žatec, Rooseveltova, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace (206.89 kB)
SITUACE 1:1000 : fzí
<br> SEZNAM POZEMKÚ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY
<br> Inzmšř-impskcp k.ú.: ŽATEC 794732 obec : Žatec 566985 okres : Louny VÝKUP "7:31:13 „- 135,00.<.>.způsob d h | t,<.> LV E",m2,* “ŽŠ" parc.c.vymera využití ru poz.v as nící |:B 2716/1 1994 “až“ Ostatní plocha Město Žatec,náměstí Svobody 1,43801 Žatec 10001 11 1 Š550773_ 9—03“ 2714/3 191 osm.“ Ostatní plocha Město Žatec,náměstí Svobody 1,43301 Žatec 10001 Égjž komuníkace.Ostatní,<.> <.>,<.>,<.> ĚŠE 0 2725/2 5252 kogutnirace Ostatnt plocha Mesto Zetec,namestí Svobody 1,43801 Zatec 10001 %: 6906/1 2820 komírílifalce Ostatni plocha Město Žatec,náměstí Svobody 1,43801 Žatec 10001.;,?> 7083 2473 kogfÉna'ce Ostatni plocha Město Žatec,náměstí Svobody 1,43301 Žatec 10001 03 „ „.<.>.<.> Manípulacní.- HP-Pelzer s.r.o <.>,Pod Kyjovem 349/18,Radctce,%“;- 2844/26 2490 plocha Ostatní plocha 32200 Plzeň 4043 " Manipulační,HP-Peizer s.r.o <.>,Pod Kyjovem 349/18,Radčice,2727/3 4654 plocha Ostatnt plocha 32200 Plzeň 4043
<br> MB*-Mm“ mí.INVERZNÍ“
<br> Wwwm DN mou.tl.14mm.v dl <.>
<br> SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK—“"I VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P_v_
<br> TLAKOVÁ ČARA 265.00 : 063 MPO NA KOTÉ 202.00 n- <.>
<br> m SEVEROČESKĚ VODOVODY A KANAUZACE ÚTVAR PROJEKCE
<br> AKCIOVÁ SPOLEČNOST SLADOVN'CKÁ 1082 463 11 UBEREC — VRAT1SLAVICE
<br> VYPRACOVAL HLAvNí tNžENvR PROJEKTU: MANAŽER ÚTVARU: TECHNIC/<A KONTROLA: HLAD1K R <.>,ČÍŽEK M.íng.L,Prochazka ING.FRlDRtCH RNDr.M.DVOŘÁK INVESTOR.FORMAT: SVS o.s <.>,Přítkovská 1689,415 50 TEPLICE Ústecký 2 >< A4 PŘÍLOHA: DATUM: |O O1 KANALIZACE 05 2022 |O 02 VODOVOD STL/PEN: „ ' ' “' “ f DPS KATASTRALNI SITUACNI VYKŘES ČÍSLO ZAKÁZKY: 11947/4 AKCE- v MĚŘÍTKO- ČISLO VÝKRESU- Č/SLO PARÉ- “';—€) ' LN 085 236 ZATEC,Rooseveltova,Ress1ovo — ' ' ' BF-
<br> rekonstrukce kono1izoce o vodovodu 1 :1000 CA,- U
Oznámení (265.59 kB)
*MUZAX00NHGY6*
MUZAX00NHGY6
<br> Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
<br> Životní prostředí
náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> MUZAS/46162/2022/ŽP/Pf
MUZA 49187/2022
<br> V Žatci dne 22.11.2022
<br> Pracoviště:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> třída Obránců míru č.p.295 Žatec
XXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
pfeiferova@mesto-zatec.cz
<br> Severočeská vodárenská společnost a.s <.>
Přítkovská č.p.1689/14
415 50 Teplice
<br> IČ 49099469
---------------------------------------------------
( stavebník )
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO VODOPRÁVNÍHO
ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> ( oznámeno veřejnou vyhláškou )
<br> Severočeská vodárenská společnost a.s <.>,IČ 49099469,Přítkovská č.p.1689/14,415 50
Teplice,kterou zastupují na základě plné moci Severočeské vodovody a kanalizace a.s <.>,IČ
49099451,Přítkovská č.p.1689/14,415 01 Teplice 1,které dále pověřují k zastupování
svého zaměstnance XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,investičního referenta,Přítkovská č.p <.>
1689/14,415 01 Teplice 1 ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s <.>,IČ
49099451,Přítkovská č.p.1689/14,415 01 Teplice 1
<br> (dále jen "žadatel") dne 01.11.2022 podal žádost o vydání společného územního a stavebního
řízení (dále jen „společné povolení“) pro stavební záměr stavby vodního díla:
<br> Žatec,Rooseveltova,Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2716/1 (ostatní plocha),2714/3 (ostatní plocha) <,>
2725/2 (ostatní plocha),6906/1 (ostatní plocha),7083 (ostatní plocha),2844/26 (ostatní
plocha),2727/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Žatec <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Č.j.MUZA 49187/2022 str.2
<br> Údaje o předmětu rozhodnutí (popis projektu) :
<br> Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající kanalizace a vodovodního
řadu z důvodů kvalitnějšího zajištění odkanalizování jednotlivých objek...

Načteno

edesky.cz/d/5784188

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz