« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška o projednání zprávy o uplatňování územního plánu obce Kosov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o projednání zprávy o uplatňování územního plánu obce Kosov
ČÍSLO JEDN.: MUZB/58412/2022
<br> SPIS.ZN.: ORUP/50441/2021/Ba
<br> Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Ing.arch.Vladimíra Manďáková
<br> TELEFON: 583 468 237
<br> E-MAIL: vladimira.mandakova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 22.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> O PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOSOV
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor rozvoje a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
oznamuje v souladu s § 55 odst.1 a § 47 stavebního zákona v souladu se správním řádem
<br> projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Kosov včetně pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Kosov včetně pokynů pro zpracování návrhu
územního plánu bude v souladu s § 20 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí na
Městském úřadu Zábřeh,Odboru rozvoje a územního plánování
<br> od 23.11.2022 do 23.12.2022 <.>
<br> K veřejnému nahlédnutí doporučujeme využít úředních dnů,tj.každé pondělí a středu od 7:30
do 11:30 a od 12:30 do 17:00,po předchozí domluvě i mimo úřední dny.V elektronické podobě
je dokumentace zveřejněna na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh
(http://www.zabreh.cz) v sekci Rozvoj města / Územní plánování / Projednávané návrhy a změny
ÚP <.>
<br> V souladu s ustanovením § 47 odst.2 stavebního zákona zasíláme obci Kosov,dotčeným
orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o
uplatňování Územního plánu obce Kosov <.>
<br> V souladu s ustanovením § 47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.Do 30 dnů od
obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u
pořizovatele vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu zprávy vyplýva...

Načteno

edesky.cz/d/5783661

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz