« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - EcoKraft - Etapa 3 - Varny buničiny Kamyr a Superbatch - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_kamyr_superbatch.pdf
Zákazník
<br> Mondi Štětí,a.s.Litoměňcká 272 ' 411 08 Štětí- ČESKÁ REPUBLIKA \ mondi
<br> T: 442041680 1111
<br> Partneň
<br> Situace
<br> „ _ "» &,za-Zígwu
<br> Digitaliy signed by XXXXX XXXXXXX Date: XXXX.XXXX XX:XX:XX +XX'XX'
<br> Digitally signed by XXXXX XXXXXXXX Date: XXXXXXXX XX:XX:XX +XX'XX'
<br> Document number according to client's standarts:
<br> TTE-22-1692—OO-G0820/0
<br> Digitally signed by XXXXXXX XXXXXX Date: XXXXXXXX XX:XX:XX +XX'XX'
<br> Rev.R M D! PopísZměny iStatusí Zpracoval Kontroloval * Schválil ]! Ovéříí 1_ i.i.<.> i.i : :
<br> \
<br> i._
<br> | 1 FIN M.Hejská ! R.Stránský P.Pozděna !
<br> ].| | | |
<br> O 22 08 26,DSP
<br> Projekt
<br> ĚgoKraft ETAPA 3 - VARNY BUNIČINY KAMYR A SUPERBATCH '
<br> DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ C - SITUAČNÍ VÝKRESY
<br> KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
<br> Externí Reference Stupeň utajení
<br> i-— i ŘESTRICTED COMM.1 A i ----- H1z1ooo (18 jiA2+A4 eNGIe
<br> Čislo Projektu Orientační Čisio Dokumentu Útvar Tractebel Engineering a.s <.>
<br> Ei019490 H 0200 HC.2 H430 i
<br> 531 54 Pardubice - ČESKÁ REPUBLIKA Kód projektu Čislo výmesu
<br> i--- iiíp GiGoszo iii/1 liči !
<br> UPOZORNĚNÍ! Tento výkres je majetkem iy.TRACTEBEL Engineering a.s.Nesmí být rozmnožován,ukazován ani předán třetí straně bez písemného souhlasu fy.TRACTEBEL Engineering a.s <.>
<br> 14/90
<br> zač/Ě ?
<br> aaa/psí
<br> 151 15 74 1 mm;—g
<br> 1641/1421
<br> e I/vy91
<br> 1.644/80
<br> 1544/35
<br> _ 1 ; _í
<br> W
<br> SEZNAMDSTAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTU A PROVOZ.SOUBORU
<br> SO/PS/lo STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR / INŽENÝRSKÝ OBJEKT ETAPA3 VARNY BUNiČlNY KAMYR A SUPERBATCH
<br> so 01 0200 BUDOVA KAMYR
<br> SO 02 0201 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU A PŘED OBJEKTEIVI
<br> so 03 0205 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
<br> so 04 160512601 NÁDRŽ 3000 m3
<br> so 05 C236 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
<br> so 06 C237,02374,0224 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
<br> so 07 0240 NÁDRŽ 2000 m3 + 0241 ČERPACÍ STANICE
<br> so 08 C 4133,c 4134,C 4135 POTRUBNÍ MOSTY
<br> I...
22_0077687.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Stavební úřad
<br>
<br>
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz
<br> T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
<br>
<br>
<br> Sp.zn.: SU/0077687/22/Ho
Č.j.: MULTM/0083121/22/SÚ/JHo
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Hohenberger
Telefon: 416 916 135
E-mail: jiri.hohenberger@litomerice.cz
<br>
<br> Litoměřice 21.11.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (navazujícího řízení)
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Mondi Štětí a.s <.>,IČO 26161516,Litoměřická 272,411 08 Štětí <,>
kterého zastupuje Ing.XXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Kopretinová XXX/X,XXX XX
Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 26.10.2022 žádost o vydání společného povolení na
stavbu:
<br> "EcoKraft - Etapa 3 - Varny buničiny Kamyr a Superbatch"
Štětí
<br>
v rozsahu stavebních objektů:
<br> SO01 - C200 Budova Kamyr
<br> SO02 - C201 Stavební úpravy objektu a před objektem
<br> SO03 - C205 Stavební úpravy objektu a před objektem
<br> SO04 - 1608T2601 Nádrž 3000 m3
<br> SO05 - C236 Stavební úpravy v objektu
<br> SO06 - C237,C237-1,C224 Stavební úpravy objektu
<br> SO07 - C240 Nádrž 2000 m3 + C241 čerpací stanice
<br> SO08 - C413-1,C413-3,C413-4,C413-5 Potrubní mosty
<br> IO 01 Přeložky a nové vnitroareálové rozvody
<br> IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
<br> (dále jen "záměr") umístěný na částech pozemků parc.č.1644/1,1644/36,1644/38 <,>
1644/81,1644/82,1644/176,1644/177,1644/213,1644/321,1644/387,1645 v
katastrálním území Štětí I.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br>
<br> Č.j.MULTM/0083121/22/SÚ/JHo Str.2
<br> Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz
<br> T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
<br>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení,které je navazující...
zadost_kamyr_superbatch.pdf
______ ___ ©
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD LíT uni/!&kibE: l Kč :?
<br>.<.>.QQiřfžářÁŽrš/W „Adresa říslušného úřadu 2510 2022 „,P,„ <.>,„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> estsky urad Litomerice — Stavebni urad P Č „_ r 00 rukám: p.Hohenberger 0 e IS U <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ulice' Mírové náměstí 15/7 jy Fj tise obec: 412 01 Litomerice
<br> Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
<br> Počet příloh/počet listu příloh:
<br> % ve společném řízení [] ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
<br> podle ustanovení & 94j a 94q zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),a 5 13a vyhláškyč.503/2006 Sb <.>,o podrobnejm úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> „,/ „,ČÁSTA řád/ďI/M/ Údwiťbdt/t ffdt/ďyl— fit? práuzžqu //:4/?zW/Á/Ýč d/f/ÚJ
<br> I.Identifikační údaje stavebního zámeru Název: ECOKRAFT— ETAPA 3 - VARNYBUNIČINYKAMYR A SUPERBA TCH Místo: Voploceném areálu závodu Mondi Štětí Účel: Společnost Mondi Štětí a.s.připravuje realizaci záměru EcoKraft,který představuje investice pro
<br> navýšení výroby papíru o 200 tis t pytlového papíru ročně (nový papírenský stroj PS 10) a s tím související navýšení výroby buničiny na 740 tis t buničiny ročně (úpravy v různých částech areálu).Záměr zahrnuje úpravy v uzavřeném areálu Mondi Štětí - v zastavěném území,ve stabilizované ploše průmyslové výroby a technické infrastruktury,která podle územního plánu má sloužit pro umístění a r'ozv01 průmyslové výroby a zařízení technické injífastruktury a z hlediska prostorového uspořádání objektu je bez podminek Zamer je rozdělen do samostatných staveb podle jejich charakteru,jednou z nich je stavba „ ECOKRAF T ETAPA 3- VARN Y BUNICIN Y KAMYR A SUPERBA TC “ ktera je predmetem této žádosti
<br> Základním procesem pro výrobu papíru je výroba...

Načteno

edesky.cz/d/5781738

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz