« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Oznámení zahájení společného vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Žatec, Tyršova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace (166.21 kB)
! Šssogg.“ <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> :.<.> - *
<br> PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU STOKY WČIŠTĚNY TLAKOVÝIVI VOZEM A ZREVIDOVÁNY KAMvEROVOU PROHLÍDKOU.NA ;AKLADE PROHLÍDKY BODOD UPRESNENA JEDNOTLIVA STANICENIvODBOČEK A NA zAKLADE ZoJISTĚNÝCHrFAKTIÚ BUDOU UPRAyENA PREPOJENÍ,VČETNE PROFILU A MATERIALOVEHO PROVEDENI <.>
<br>,<.>.SITUACE 1.1000 E\ „%;
<br> SEZNAM POZEMKÚ A STA/EB DOTČENÝCH PROVÁIĚNÍM STAVBY
<br> k.ú.: ŽATEC 794—732 obec : Žatec 566985 okres : Louny
<br> parc.č.<.> výměra,<.> Způ'ofPl? druh poz <.>,vlastníci LV STAV' vyuzm „ ' Ostatní,<.> Město Zatec,náměsthobody 1,SMLOUVA 6777/1 5084 komunikace Ostatni plocha 43801 Zatec 10001
<br> REKONSTRUOVYNÝ VODOVOD A KANALIZACE JSOU V PÚVODNICH TRASÁCH
<br> Zdroj—ÚN Žlutice,VDJ ČERADICE HTP.—4000m3 (52800—53150 m n.m.) Zdroj—ÚN Žlutice,VDJ ŽATEC STP.—3000m3 (283,00—287,00 m n.m.)
<br> REKONSTRUKCI NEDOJDE K NAVÝŠENÍ ODVÁDĚNI SRÁŽKOVÝCH VOD!
<br> SOUŘADN'COW SYSTEM “SK TLAKOVÁ ČARA 287,0 : 0,45 MPO NA kOTE 24390 m n m
<br> výškový SYSTEM BALT Rv <.>
<br> ÚTVAR PROJEKCE
<br> SLADOVNICKA 1082 463 II LIBEREC — VŘATISLAVICE
<br> SEVEROČESKE VODOVODY A KANALIZACE
<br> ; AkCIOVA SPOLEČNOST
<br> VYPRACOVAL: zorwo OJ.T: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: MANAŽER ÚTVARU: TECHNICKA KONTROLA: HLADIK R <.>,ČIŽEK M R „uzlík/2021001“ D ing.L.Prochózko ING.FRIDRICH RNDr.M.DVOŘÁK „.INVESTOR: \KRAJ: FORMAT: SVS o s,Přítkovská 1689,415 50 TEPLICE Ústecký 2 >< A4 PŘÍLOHA: DATUM- IO OI KANALIZACE 052022 IO O2 VODOVOD STUPEN: -.v <.>,_ DPS (T* KATASTR/ALAN QITUACNI VYKHES ČÍSLO ZAKÁZKY: 11917/4 AKCE“ LN 085 235 ŽATEC,Tyršovo _ MĚŘITKO: ČISLO VÝKRESU: ČÍSLO PARĚ rekonstrukce konolizoce (] vodovodu I :IOOO C 4_ __n
Oznámení (226.59 kB)
*MUZAX00NGV88*
MUZAX00NGV88
<br> Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
<br> Životní prostředí
náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> MUZAS/40150/2022/ŽP/Pf
MUZA 48728/2022
<br> V Žatci dne 21.11.2022
<br> Pracoviště:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> třída Obránců míru č.p.295 Žatec
XXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
pfeiferova@mesto-zatec.cz
<br> Severočeská vodárenská společnost a.s <.>
Přítkovská č.p.1689/14
415 50 Teplice
<br> IČ 49099469
---------------------------------------------------
( stavebník )
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO VODOPRÁVNÍHO
ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> ( oznámeno veřejnou vyhláškou )
<br> Severočeská vodárenská společnost a.s <.>,IČ 49099469,Přítkovská č.p.1689/14,415 50
Teplice,kterou zastupují na základě plné moci Severočeské vodovody a kanalizace a.s <.>,IČ
49099451,Přítkovská č.p.1689/14,415 01 Teplice 1,které dále pověřují k zastupování
svého zaměstnance XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,investičního referenta,Přítkovská č.p <.>
1689/14,415 01 Teplice 1 ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s <.>,IČ
49099451,Přítkovská č.p.1689/14,415 01 Teplice 1
<br> (dále jen "žadatel") dne 21.09.2022 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> Žatec,Tyršova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.6777/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Žatec <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Č.j.MUZA 48728/2022 str.2
<br> Údaje o předmětu rozhodnutí (popis projektu) :
<br> Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající kanalizace a vodovodního
řadu z důvodů kvalitnějšího zajištění odkanalizování jednotlivých objektů a zásobování
obyvatelstva pitnou vodou v dané lokalitě <.>
<br> Navrhované kapacity :
<br> Kapacity: IO 01 Rekonstrukce kanalizace
<br> A1- KA DN 300,tř.160,48 kN – 84,45 m
<br> Přepojení přípojek – 9 ks
<br> Počet šachet – 3 ks
<br> A2- KA DN...

Načteno

edesky.cz/d/5779777

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz