« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/1214 a MK Pacelice, kabel NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schéma přechodného dopravního značení (103.57 kB)
situace (324.95 kB)
-- i:.g__.v _ "i 1: : pli—ah.<.> : !„l-.If- Řizcny próllak 25T1p !,*.<.> """ JE-.f "" _." 'i'.' ' *
technická zpráva (436.5 kB)
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PRO STAVBU:
<br>
<br>
Pacelice – kabel NN,p.Šorna
<br>
<br>
<br>
Obsah
<br> ☒Identifikační údaje stavby
<br> ☒Místo stavby
<br> ☒Technická zpráva
<br> ☒Podmínky pro umístění dopravních značek
<br> ☒Řízení dopravy
<br> ☒Závěr
<br> ☒Návrh DIO
<br>
<br> Ve Lnářích dne 05.11.2022 Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
Identifikační údaje stavby:
<br> Stavba: Pacelice – kabel NN,p.Šorna
<br> Obec: Škvořetice,část Pacelice
<br> Katastrální území: Pacelice
<br> Okres: Strakonice
<br> Kraj: Jihočeský
<br>
<br>
<br> Místo stavby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
Předmětem dopravně inženýrského opatření zpracovaného v rámci projektové dokumentace je
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,bezpečnosti pracovníků stavby
„Pacelice – kabel NN,p.Šorna“ <.>
<br> Místo prací se nachází v obci Pacelice,podél silnice III/1214.Dojde k uložení nového kabelu
NN řízeným protlakem (v délce 25 m) v zeleném pásu komunikace.Průjezdný profil silnice
zůstane minimálně 3,0 m <.>
<br> Podkladem pro vypracování návrhu dopravně inženýrských opatření byla koordinační situace
stavby,konzultace se zpracovatelem PD předmětné stavby,vlastní průzkum stavu dopravní
sítě,dopravního značení a organizace dopravy v dané lokalitě.Návrh dopravně inženýrského
opatření obsahuje technickou zprávu a přehledné situace s vyznačením trasy výkopových
prací,pro které jsou dopravně inženýrská opatření navrhována <.>
<br>
Technická zpráva
<br> Obecně platné podmínky pro realizaci stavby
<br>  Pracovníci stavby při výkonu prací na pozemní komunikaci musí být vybaveni
oblečením nebo vestami odpovídajícímu zvláštnímu technickému předpisu ČSN EN
471 <.>
<br>  Stavební technika musí být vybavena zvláštním výstražným světlem oranžové barvy <,>
řidič vozidla jej smí využít v případě,že jeho jízdou nebo pracovní činností může být
ohrožena bezpečnost provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>  Stavební technika a ...
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/1214 a MK Pacelice, kabel NN (237.88 kB)
*MUBLX00CGJRX*
MUBLX00CGJRX
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 07.11.2022
Spisová zn.: MUBL 19111/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 19958/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 22.11.2022
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti společnosti Elektromontáže Blatná,spol.s r.o <.>,IČ: 482 01 154,Škalí
623,388 01 Blatná (dále jen „žadatel“) ze dne 07.11.2022,po předchozím písemném
vyjádření PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu
Strakonice,č.j.KRPC-155173-2/ČJ-2022-020706 ze dne 18.11.2022 <,>
<br>
stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnici III/1214,v úseku u č.p.6 v místní části Pacelice a na protilehlé místní komunikaci
(před křižovatkou se sil.III/1214) <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> V označení pracovního místa na silnici III/1214,kde bude provedeno podélné uložení kabelu
NN v krajnici (mimo asfaltový kryt) pomocí řízeného protlaku <.>
<br> Pracovní místo bude označeno pomocí následujících dopravních značek a zařízení:
<br> A 6b Zúžená vozovka z jedné strany
A 15 Práce na silnici
C 4a Přikázaný směr objíždění vpravo
<br>
Elektromontáže Blatná,spol.s r.o <.>
Škalí 623
388 01 Blatná
<br>
<br>
Č.j.MUBL 19958/2022 -2-
<br>
<br> C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo
Z 2 Zábrana pro označení uzavírky
Z 4a/b Směrovací deska se šikmými pruhy s...

Načteno

edesky.cz/d/5779592

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz