« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, sil. III/1213 Sedlice, vypnutí přej. zabezpečovacího zařízení přejezdu P1363

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dopravně inženýrské opatření (DIO) (3.88 MB)
jk258372
Text napsaný psacím strojem
Příloha k čj: KRPC-157434-2/ČJ-2022-020706 ze dne 18.11.2022
<br>
Stránky 1
<br> 2022-11-18T10:42:38+0000
por.XXXXXXXX XXXXXX,DiS <.>
Za správnost vyhotovení
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, sil. III/1213 Sedlice, vypnutí přej. zabezpečovacího zařízení přejezdu P1363 (234.33 kB)
*MUBLX00CGKYR*
MUBLX00CGKYR
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 21.11.2022
Spisová zn.: MUBL 19835/2022/OD
Č.j.: MUBL 19985/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 22.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 21.11.2022 podala Správa železnic,s.o <.>,OŘ Plzeň <,>
IČ: 709 94 234,Sušická 1168/23,326 00 Plzeň,kterou dle plné moci zastupuje společnost
Signistav s.r.o <.>,IČ: 260 72 700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice (dále jen „žadatel“),po
předchozím písemném vyjádření PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje <,>
Dopravního inspektorátu Strakonice,č.j.KRPC-157434-2/ČJ-2022-020706 ze dne
18.11.2022 <,>
<br>
stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br>
<br> na silnici č.III/1213 (ul.Nádražní) a na veřejně přístupné účelové komunikaci,v
blízkosti železniční stanice Sedlice <.>
<br>
<br>
Správa železnic,s.o <.>
OŘ Plzeň
Sušická 1168/23
326 00 Plzeň
<br> na základě plné moci zastoupena
společností
<br> Signistav s.r.o
Na Návsi 3
373 61 Hrdějovice
<br>
<br> Č.j.MUBL 19985/2022 -2-
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> Ve vyznačení dočasného vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení železničního
přejezdu č.P1363 v Sedlici <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude vyznačena pomocí následujících dopravních značek:
<br> P 6 Stůj,dej přednost v jízdě
IP 22 Změ...

Načteno

edesky.cz/d/5779591

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz