« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - kanalizační řád stokové sítě obce Slavkov pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8. Veřejná vyhláška - kanalizační řád Obec Slavkov pod Hostýnem -rozhodnutí
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 25257/2022
<br> OPR.ÚŘEDNÍ OSOBA: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,MPA
TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: Silvie.Ricankova@
mubph.cz
<br> DATUM: 21.11.2022
<br>
<br>
<br> Obec Slavkov pod Hostýnem
Slavkov pod Hostýnem 14
768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br>
<br>
<br> Ve řejná vyhláška
<br>
Dne 13.01.2022 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí <,>
žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Slavkov pod Hostýnem <.>
Žádost byla podána Obcí Slavkov pod Hostýnem,IČ: 00287733,Slavkov pod Hostýnem 14 <,>
768 61 Bystřice pod Hostýnem <.>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
předpisů,dále jen vodní zákon,věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád <,>
příslušný v souladu s ustanoveními § 27 odst.1 a § 30 zákona č.274/2001 Sb.<,>
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,dále jen
zákon o vodovodech a kanalizacích,doručuje rozhodnutí podle ustanovení § 25 a § 144
správního řádu účastníkům řízení
<br>
veřejnou vyhláškou <.>
<br>
(otisk úředního razítka)
<br>
<br> MVDr.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru životního prostředí
<br>
<br>
<br>
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne: ………………….Sejmuto dne: ………………………
<br>
<br> Dálkový přístup: ……………….<.> Dálkový přístup: ………………….<.>
<br>
Podpis a razítko osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí <.>
7. Rozhodnutí - kanalizační řád Obec Slavkov pod Hostýnem
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br>
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> Č.J.: MUBPH 25255/2022-110
<br> OPR.ÚŘEDNÍ OSOBA: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,MPA
TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: Silvie.Ricankova@
mubph.cz
<br> DATUM: 21.11.2022
<br>
<br>
Obec Slavkov pod Hostýnem
Slavkov pod Hostýnem 14
768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
právních předpisů,dále jen vodní zákon,věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10
a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní
řád,příslušný podle ustanovení § 27 a § 30 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,dále XXX XXXXX
o vodovodech a kanalizacích,a ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu
<br>
účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu),kterým je:
<br> Obec Slavkov pod Hostýnem,IČ: 00287733,Slavkov pod Hostýnem 14,768 61 Bystřice
pod Hostýnem
<br>
I.schvaluje
<br> podle ustanovení § 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích
<br> kanalizační řád stokové sítě obce Slavkov pod Hostýnem,katastrální území Slavkov pod
Hostýnem,obec Slavkov pod Hostýnem,kraj Zlínský,s platností do 21.11.2032 <.>
<br> Kanalizační řád stokové sítě obce Slavkov pod Hostýnem byl vypracován Ing.Ondřejem
Mlčochem,Osvoboditelů 248/9,767 01 Kroměříž,IČ: 74257901,v 05/2022 a je v souladu
s ustanovením § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí
zákon o vodovodech a kanalizacích,v platném znění <.>
<br> Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing.XXXXXX XXXXXX,Osvoboditelů XXX/X,X...

Načteno

edesky.cz/d/5778897

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz