« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blatná 2024-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závazky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
<br> Závazky (v tisících Kč)
<br> Závazky (stav k 31.12.) Plán 2022 Plán 2023 Plán 2024 2025 2026 2027 2028 2029
<br> Úvěr na dostavbu sídliště 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Zálohy na kupní cenu - byty 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Závazky ze smluv o výstavbě
<br> garáže Blýskavky 233 198 163 128 93 58 24 0
Ostatní závazky - kauce za
<br> provedení díla 325 0 0 0 0 0 0 0
Závazky celkem 558 198 163 128 93 58 24 0
<br> Úvěr na dostavbu sídliště byl v letošním roce splacen <.>
<br> K převodu bytů v č.p.1259 došlo v letošním roce <.>
<br> Dohody o výstavbě garáží u domků v ulici Blýskavky byly uzavírány s tím,že garáž bude po kolaudaci převedena
<br> do majetku města v maximální hodnotě 100 tis.Kč a tento závazek bude započítáván proti nájemnému 20 let.V
<br> současnosti je evidováno 7 smluv,roční zápočet činí 35 tis.Kč.Pokud se nájemníci neodstěhují,budou závazky
<br> trvat až do roku 2029 <.>
<br> Od 15.10.2018 běží 60měsíční záruční lhůta za zhotovení díla Rozšíření MŠ Husovy sady,která je zajištěna
<br> složením kauce na účet cizích prostředků <.>
Pohledávky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
<br> Pohledávky (v tisících Kč)
<br> Pohledávky (stav k 31.12.) Plán 2022 Plán 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026
<br> Občané - půjčky na byty 0 0 0 0 0
<br> Zápůjčka TSM 1 091 91 0 0 0
<br> Bezúročné půjčky na byty byly k 31.12.2021 splaceny a k převodu bytů došlo u č.p.1259 v roce 2022 <.>
<br> Zápůjčka Technickým službám města Blatné na výstavbu haly je splatná v březnu 2024 <.>
Financování
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
<br> Financování (v tisících Kč)
<br> Financování Návrh 2022 Návrh 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026
<br> Počáteční stav rozpočtových účtů 200 015 208 915 124 915 53 415 54 415
<br> Příjmy 217 282 225 000 222 500 223 000 224 000
<br> Výdaje 247 282 309 000 294 000 222 000 224 000
<br> Saldo rozpočtu -30 000 -84 000 -71 500 1 000 0
<br> Financování celkem 30 000 84 000 71 500 -1 000 0
<br> Splátky úvěru -1 100 0 0 0 0
<br> Financování z přebytků min.let 31 100 84 000 71 500 -1 000 0
<br> Konečný stav rozpočtových účtů 208 915 124 915 53 415 54 415 54 415
<br> FRR 23 000 23 000 10 000 10 000 10 000
<br> FOKV 108 000 56 707 13 707 14 207 14 207
<br> BÚ 77 915 45 208 29 708 30 208 30 208
<br> Na běžném účtu je nutný pro zachování plynulého peněžního toku zůstatek ve výši cca 30 mil.Kč <.>
<br> Úhrada schodků rozpočtu a splátek úvěru je navrhována z přebytků minulých let s použitím fondů <.>
<br> Finančními experty doporučovaná peněžní zásoba ve výši 3měsíčních příjmů činí cca 50 mil.Kč - zajištěna na
<br> BÚ,FRR,FOKV <.>
<br> Konečný stav účtů 2022 upraven o nečerpání výdajů na ČOV ve výši 30 mil.Kč a nečerpání ostatních výdajů ve
<br> výši 10 mil.Kč <.>
Výdaje
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
<br> Výdaje (v tisících Kč)
<br> Druh
<br> výdajů
<br> Investiční akce Náklady akce
<br> Návrh 2022 Návrh 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026
<br> Běžné výdaje (vč.oprav) 195 747 194 083 195 000 197 000 199 000
<br> Kapitálové výdaje 51 535 114 917 99 000 25 000 25 000
<br> Výdaje celkem 247 282 309 000 294 000 222 000 224 000
<br> Rozpis kapitálových výdajů
Projektové dokumentace (nespecifikované) 0 0 1 000 1 000 1 000
<br> Výkupy pozemků 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
<br> Komunikace a chodníky 11 450 41 750 4 000 7 000 7 000
<br> přestupní terminál Palackého (v návrhu 22 i 21) 24 000
<br> Vodovod,kanalizace a ost.IS vč.ČOV a veřejného osvětlení 32 185 65 630 91 000 15 000 15 000
nová ČOV - Lapač 160 000
<br> Školy 480 2 587 1 000 0 0
<br> Kulturní Plantáž Blatná 10 0 10 0 0
<br> Sportovní XXXX - soutěž (v návrhu XX i XX) X XXX X 100 0 0
<br> Hřiště - kluziště (projektová dokumentace) 532 400 0 0 0
<br> Úpravy nebytových prostor 665 50 0 0 0
<br> Byty 700 300 0 0 0
<br> Vybavení úřadu a osad vč.MP 989 1 100 0 0 0
<br> Podíl na dotované akce 2 424 1 000 990 1 000 1 000
<br> kluziště 40 000
<br> infrastruktura Sahara 30 000
<br> nové komunikace 10 000
<br> výměna topných kanálů Čechova 15 000
<br> cyklostezka Vrbenská 5 000 Potřeba celkem 170 000
<br> sportovní hala 70 000 Vlastní podíl 3,2%
Příjmy
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
<br> Příjmy (v tisících Kč)
<br> Druh příjmů Návrh 2022 Návrh 2023 Plán 2024 Plán 2025 Plán 2026
<br> Daňové příjmy 125 272 138 000 139 900 139 900 139 900
<br> Nedaňové příjmy 44 857 46 600 42 500 43 000 44 000
<br> Kapitálové příjmy 170 500 100 100 100
<br> Přijaté dotace 46 983 39 900 40 000 40 000 40 000
<br> Příjmy celkem 217 282 225 000 222 500 223 000 224 000
<br> Důsledkem covidové pandemie byl pokles daňových příjmů.Výrazně se projevily i změny ve zdaňování mezd.V letošním roce se již
<br> očekává dosažení daňových příjmů nad předkovidovou úroveň.Doporučovaný nárůst sdílených daňových příjmů je pro rok 2023 o
<br> 12 %.Daňové příjmy obec může ovlivnit XXX v případě místních poplatků (od roku XXXX byl zvýšen poplatek za obecní systém
<br> odpadového hospodářství) a daně z nemovitých věcí (změna nenavrhována).V plánu je zahrnuta i daň z příjmů za obec (5 mil.Kč) <.>
<br> Od roku 2021 byla provedena změna účtování činností prováděných TSM (správa bytů,ubytovna,rekreační areál): účty hospodářské
<br> činnosti byly převedeny do hlavní činnosti města,tedy zahrnuty do rozpočtu (příjmy za nájmy a služby).V návrhu 2022 i 2023 jsou 4
<br> mil.Kč jako náhrada za výkon rozhodnutí <.>
<br> Kapitálové příjmy (prodeje majetku) se nepředpokládají <.>
<br> V dotacích se počítá s částkou na výkon státní správy,na sociálně právní ochranu dětí,pěstounskou péči,terénní sociální práci,s
<br> úhradami obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.Od roku 2015 prochází rozpočtem zřizovatele státní dotace
<br> poskytovatelům sociálních služeb.Vyjmenované státní dotace jsou určeny na běžné (provozní) výdaje obce nebo jejich příspěvkové
<br> organizace.Ostatní dotace jsou otázkou vypsaných programů a podání žádostí do nich.V roce 2021 jsme obdrželi kompenzační
<br> příspěvek 1.961 tis.Kč,v letošním roce zatím 820 tis.Kč <.>
zde
Město Blatná
Tř.T.G.Masaryka 322
<br> 388 01 Blatná
<br> IČ 00250996
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 (v tisících Kč)
<br>
<br> 2024 2025 2026
<br> Příjmy celkem 222 500 223 000 224 000
<br> Výdaje celkem 294 000 222 000 224 000
<br> Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
<br> Dlouhodobé závazky 163 128 93
<br> Do listinné podoby návrhu je možno nahlédnout na odboru finančním a školství Městského úřadu Blatná,Tř <.>
<br> T.G.Masaryka 322 <.>
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 06.12.2022
<br> nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města 07.12.2022 <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.11.2022
<br> Datum sejmutí z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5778073

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz