« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bublava s VSOZČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bublava s VSOZČ
<,> '(É".mv,/{"//6?/!]
<br> Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bublava (člena VSOZČ )
<br> (dále jen,<,> smlouva)
<br> Smlouva se uzavírá mezi:
<br> OBEC BUBLAVA
Sídlo: Bublava 389,358 01 Kraslice
IČO: 00259268
Zastoupené: Ing.Monikou Hrádkovou,starostkou Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Číslo účtu: 556 931 2319/0800
<br> (dále jen,<,> poskytovatel") a
<br> Vodohospodářské sdružení obcí západních Cech (dále jen VSOZČ)
Sídlo: Studentská 328/64,Doubí,360 07 Karlovy Vary
Zapsané do registru svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kaje,reg.č.7/1993 IČO: 47
700 521
Zastoupená: předs'edou Rady VSOZČ panem Alexandrem Žákem
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 33 23 93 41/0100 (dále jen,<,> příjemce")
<br> Článek I <.>
Obecné ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<,>,zákon o obcích"),zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů") poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v článku II.této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá <.>
<br> Článek II <.>
výše dotace a její účel
<br> Příjemci je poskytována v roce 2022 a 2023 účelová dotace ve formě investičních finančních prostředků
z rozpočtu poskytovatele ve výši: 3 436 714,- KČ (slovy: třimilionyčtyřistatřicetšesttisícsedmsetčtmáct
korun) na: rozšíření vodovodní a kanalizační sítě na v obci Bublava.Název akce : Bublava-rozšíření
vodovodní a kanalizační sítě Il.etapa (vodovodní a kanalizační sít' včetně odbočení jednotlivých
přípojek).Konstrukce ceny viz Žádost o příspěvek VSOZČ.Splátky jsou rozloženy rovnoměrně do dvou
let <.>
<br> Strana l (celkem 4)
<br>
<br> Článek III <.>
Způsob poskytnutí dotace
<br> Dotace bude příjemci poskytnuta ve dvou splátkách (rok 2022 a XXX XXXX),přičemž ].splátka ve výši
X.718.357,- KČ (za rok 2022) bude uhrazena do 15 dnů od uz...

Načteno

edesky.cz/d/5773802


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz