« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Technický dozor stavebníka akce: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p. 126 a 127 v Žatci“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČP (40.5 kB)
Příloha č.2 výzvy
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Technický dozor stavebníka akce: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p.126 a 127 v Žatci“
<br> Dodavatel ………………………………………….<.> (doplňte název/obchodní firmu/jméno a příjmení,sídlo/bydliště,IČO) čestně prohlašuje,že:
<br> a) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani;
<br> b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
<br> c) není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu,ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele
<.>
<br> d) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.Je-li dodavatelem právnická osoba,tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,tento předpoklad splňuje tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby,tento předpoklad vedle uvedených osob splňuje i vedoucí pobočky závodu.Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby,tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
Výpis z evidence Rejstříku trestů bude předložen zadavateli před uzavřením smlouvy,až v případě,že nabídka uchazeče bude vybrána jako vítězná <.>
<br> V…………… dne…………… <.>
<br>
…………….…………………………
<br> (doplňte jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele)
Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
<br>
<br> � Pozn.Písm.c) uvádí pouze ten dodavatel,kter...
krycí list (15.13 kB)
Příloha č.1 výzvy
Krycí list nabídky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
<br> Technický dozor stavebníka akce: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p.126 a 127 v Žatci“
<br> Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
<br>
Sídlo / Místo podnikání popř.místo trvalého pobytu
<br>
Právní forma
<br>
IČ
<br>
DIČ
<br>
Bankovní spojení a číslo účtu
<br>
Telefon
<br>
E-mail
<br>
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
<br>
<br>
Cenová nabídka
<br> XXXX v Kč bez DPH za X měsíc
(min.12 návštěv)
Předpokládaná celková XXXX v Kč za XX měsíců
<br> Cena celkem bez DPH
<br>
<br> (hodnotící kritérium)
<br> 21 % DPH
<br>
<br> Cena celkem vč.DPH
<br>
<br>
Neplátce DPH vyplní pouze řádek „Cena bez DPH“ a níže uvede,že není plátcem DPH <.>
<br>
<br> V ………………….<.> dne ……………
<br>
……………….<.> ……………………………… <.>
jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeč
výzva (287.41 kB)
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
<br>
<br> Technický dozor stavebníka
<br> akce: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p.126 a
<br> 127 v Žatci“
<br> (mimo režim zákona č.134/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů)
<br> Informace o zadavateli
<br> 1.1 Základní údaje
<br> název : Město Žatec
<br> sídlo : náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br> IČ : 00265781
<br> DIČ : CZ00265781
<br> zastoupený : Ing.XXXXX XXXXX,starosta
<br> X.X Kontaktní osoba
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,referent odboru rozvoje města
<br> Telefon : + 420 415 736 264,725 094 352
<br> e-mail: harajdova@mesto-zatec.cz
<br>
<br> 1.3 Zatřídění předmětu zadávacího řízení
<br> Zatřídění předmětu zadávacího řízení dle jednotného slovníku pro zadávání veřejných zakázek
<br> (CPV):
<br> 71315400-3 – Stavební dozor
<br> 2 Předmět plnění veřejné zakázky
<br> 2.1 Vymezení plnění veřejné zakázky
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení technického dozoru stavebníka při provádění
<br> stavby:
<br> „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p.126 a 127 v Žatci“
<br>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 22,5 milionu Kč bez DPH
<br>
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky je změnou dispozice vybudovat celkem 8 bytových
<br> jednotek ve dvou nadzemních podlažích (nyní byly využity 4 bytové jednotky).V přízemí bude
<br> vybudováno celkem 6 malometrážních bytových jednotek o rozměru 2 x garsoniéra,1+1,2 x
<br> 2+kk a 3+kk,z čehož 1 garsoniéra bude uzpůsobena pro bezbariérové užívání.Bytové jednotky
<br>
<br>
v přízemí budou přístupné z průjezdu v č.p.127,který je společný s Městkou policií.V patře
<br> budou vybudovány 2 motivační bytové jednotky o rozměru 3+1 a 2+kk.Jednotky v patře budou
<br> přístupné z Hošťálkova náměstí,po předloženém schodišti.Budova s č.p.126 bude nově
<br> opatřena novou střešní krytinou – keramickými bobrovkami (původní betonová krytina).Na
<br> budově č.p.127 byla krytina již v minulosti vyměněna.V restauráto...

Načteno

edesky.cz/d/5771436

Meta

Veřejná zakázka   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz