« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - „Rekonstrukce chodníků ul. Pražská, Žatec – II. etapa“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 5 - ČP - seznam poddodavatelů (50.5 kB)
Seznam poddodavatelů
<br> Dodavatel ………………………………………….<.> (doplňte název/obchodní firmu/jméno a příjmení,sídlo/bydliště,IČO) (dále jen „dodavatel“) <.>
<br> Veřejná zakázka: „Rekonstrukce chodníků v ul.Pražská,Žatec – II.etapa“
Identifikační údaje poddodavatele:
Část plnění předmětu veřejné zakázky
<br> (doplňte název/obchodní firmu/jméno a příjmení,sídlo/bydliště,IČO)
<br>
<br>
V ……………………….<.> dne …………………….<.>
<br>
<br>
……………………………………………….<.>
PAGE
Strana 2/2
příloha č. 4 - ČP - seznam refer. zakázek (72 kB)
Název dokumentu
Macrobutton NoMacro Podnázev dokumentu
„Rekonstrukce chodníků v ul.Pražská,Žatec – II.etapa“
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SEZNAMU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmět zakázky (název zakázky,stručný popis plnění)
Objednatel
<br> a kontaktní osoba objednatele (jméno,tel <.>,e-mail)
<br>
Doba realizace zakázky
<br> (od … do.<.>.)
Finanční rozsah v Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V……………dne…………… <.>
<br>
Macrobutton NoMacro Titul,jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele
<br> Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
Příloha: (dodavatel uvede přehled přiložených osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení zakázky)
Zadavatel: Česká pošta,s.p <.>,se sídlem Politických vězňů 909/4,225 99 Praha 1,IČ: 471 14 983
Datum: 10.01.2022 | Strana 1/1
www.ceskaposta.cz
příloha č. 3 - ČP - základní profesní způsobilost, technická kvalifikace (66.5 kB)
Název dokumentu
Macrobutton NoMacro Podnázev dokumentu
„Rekonstrukce chodníků v ul.Pražská,Žatec – II.etapa“
<br> Čestné prohlášení o splnění podmínek účasti
<br> Dodavatel…………………….<.>.…… (doplňte název/obchodní firmu/jméno a příjmení a identifikační údaje dodavatele) čestně prohlašuje,že:
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.Je-li dodavatelem právnická osoba,tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,tento předpoklad splňuje tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby,tento předpoklad vedle uvedených osob splňuje i vedoucí pobočky závodu.Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby,tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,a to XXX ke spotřební dani;
<br> c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
<br> d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
<br> e) není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu,ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> V…………… dne…………… <.>
<br>
…………….…………………………
<br> Macrobutton NoMacro Titul,jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele
<br> Podpis osoby oprávněné jednat za...
příloha č. 2 - projektová dokumentace vč. výkazu výměr (4.29 MB)
PD_chodn�k/KATASTR�LN� V�KRES.pdf 3807/2 3 8 1 4 / 3 3 4507/1 4507/147 4 5 0 8 / 3 9 4508/40 4508/46 4508/47 4507/95 4508/21 4508/23 4508/26 4507/113 4507/96 4508/28 4508/29 4508/32 4508/33 4508/34 4508/35 4508/36 4508/38 4 5 0 8 / 5 9 4508/61 4 5 0 8 / 6 0 4508/56 4 5 0 8 / 5 3 4 5 0 8 / 4 9 4 5 0 8 / 5 0 4 5 0 8 / 5 4 4 5 0 7 / 1 4 6 4 5 0 8 / 5 1 4 5 0 8 / 4 8 6 9 6 0 /2 0 3814/1 3814/26 4 5 0 7 / 6 4507/73 4508/24 4 5 0 8 / 2 5 4 5 0 7 / 9 4 4508/30 4508/31 4508/37 4 5 0 8 / 4 1 4 5 0 8 / 4 2 4508/43 4 5 0 8 /4 4 4 5 0 8 / 4 5 4518 4 5 1 6 / 3 4523/2 4508/57 6 9 6 0 / 1 9 3 8 0 7 /1 1 4 5 0 8 / 5 2 4 5 0 2 / 1 0 4507/97 3810/3 6 9 6 0 / 1 6960/19 Obec: 10001 193 Druh pozemku: 3807/11 Obec: 10001 733 Druh pozemku: 3810/3 Obec: 1299 48360 Druh pozemku: 6960/20 Obec: 10001 122 Druh pozemku: 3807/2 Obec: 1299 594 Druh pozemku: 6960/19 Obec: 10001 193 Druh pozemku: 3807/11 Obec: 10001 733 Druh pozemku: 3810/3 Obec: 1299 48360 Druh pozemku: 6960/20 Obec: 10001 122 Druh pozemku: 3807/2 Obec: 1299 594 Druh pozemku: 3807/2 3 8 1 4 / 3 3 4507/1 4 5 0 8 / 3 9 4508/40 4508/46 4508/47 4507/95 4507/113 4507/96 4508/36 4508/38 4 5 0 8 / 5 9 4508/61 4 5 0 8 / 6 0 4 5 0 8 / 5 4 6 9 6 0 /2 0 3814/1 3814/26 4 5 0 7 / 6 4507/73 4 5 0 7 / 9 4 4508/37 4 5 0 8 / 4 1 4 5 0 8 / 4 2 4508/43 4 5 0 8 /4 4 4518 4 5 1 6 / 3 6 9 6 0 / 1 9 3 8 0 7 /1 1 4 5 0 8 / 5 2 4 5 0 2 / 1 0 4507/97 3810/3 6 9 6 0 / 1 DATUM VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT Husova ul.3288/ 59,430 03 Chomutov tel.474 686 081,E-MAIL : j.rusnak@post.cz staveb 06.2022 KONTROLOVAL OBJEDNATEL INVESTOR STAVBA.DATUM OBJEKT 4A4 SO 101,1:500 C-02 DPPS DATUM VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT Husova ul.3288/ 59,430 03 Chomutov tel.474 686 081,E-MAIL : j.rusnak@post.cz staveb 06.2022 KONTROLOVAL OBJEDNATEL INVESTOR STAVBA.DATUM OBJEKT 4A4 SO 101,1:500 C-02 DPPS 058/2022 ROZ 058/2022 ROZ PD_chodn�k/�EZY+PP.pdf DATUM VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT staveb KONTROLOVAL OBJEDNATEL INVESTOR STAVBA.DATUM OBJEKT 5A4 SO 101 1:100 D-04 058/2022 ROZ 7.2022 Huso...
příloha č. 1 - návrh Smlouvy o dílo (224.5 kB)
*MUZAP002U6CY*
<br>
Číslo smlouvy zhotovitele:
<br> Číslo smlouvy objednatele:
SMLOUVA O DÍLO
<br> na realizaci veřejné zakázky s názvem:
<br> „Rekonstrukce chodníků ul.Pražská,Žatec – II.etapa“
uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:
<br>
<br>
<br>
<br> I <.>
<br>
<br>
<br>
Smluvní strany
<br> Město Žatec
<br> se sídlem:
<br> náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br> Zastoupené:
<br>
Ing.Radimem Laiblem,starostou města
<br>
<br> Oprávněný zástupce:
<br> - ve věcech smluvních:
Ing.XXXXX XXXXX,starosta města
<br>
Tel/fax:
+XXX XXX XXX XXX,+420 415 736 148
<br>
E-mail:
laibl@mesto-zatec.cz
<br> - ve věcech technických:
Ing. Kateřina Mazánková,MPA - vedoucí odboru rozvoje města
<br> Tel:
+420 415 736 260
<br>
E-mail:
mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil:
+420 777 670 119 
Ing.XXXXX XXXXXX,DiS <.>,MPA,investice
Tel:
+420 415 736 269
<br>
E-mail:
pataky@mesto-zatec.cz
<br> Bankovní spojení:
<br> Komerční banka a.s <.>,pobočka Žatec
<br> Číslo účtu:
<br>
9005-422481/0100
<br> Identifikační číslo:
<br> 00265781
<br> DIČ:
<br>
<br> CZ00265781
<br> dále jen „objednatel“
<br>      
(šedivě označené části smlouvy doplní dodavatel do své nabídky)
<br>
<br> Název zhotovitele
se sídlem:
<br>
     
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu      ,oddíl     ,vložka      <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Oprávněný zástupce:
<br>
<br> - ve věcech smluvních:
     
Telefon,fax:
<br>
     
Mobil:
<br>
<br>      
E-mail:
<br>
<br>      
- ve věcech technických:
     
<br>
<br>
<br>
Telefon,fax:
<br>
     
Mobil:
<br>
<br>      
E-mail:
<br>
<br>      
- ve věcech stavby:
<br>      
<br>
<br> Telefon,fax:
<br>
     
Mobil:
<br>
<br>      
E-mail:
<br>
<br>      
Bankovní spojení:
<br>      
<br>
<br>
<br> Číslo účtu:
<br>
     
<br>
<br>
Identifikační číslo:
<br>      
<br>
<br>
DIČ:
<br>
<br>
dále jen „zhotovitel“
<br> Dále také obecně jako „smluvní strany“ <.>...
výzva k podání nabídek (881.58 kB)

Načteno

edesky.cz/d/5771435

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz