« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 15.11.2022 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru.docx
Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného |_|
o jmenování na služební místo představeného[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o jmenování na služební místo představeného“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
státní tajemník
Ministerstvo dopravy
nábř.L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
Souhlasím,aby s mou osobou bylo komunikováno prostřednictvím e- mailu[footnoteRef:4] [4: Vaši volbu vyznačte.Pouze pro urychlení komunikace v případě výběrového řízení.]
<br> ANO - NE
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br> a
<br> jmenování na služební místo vedoucí / ...
Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_MD.pdf
Č.j.:MD-36067/2022-010/3
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018PNUQ*
<br>
Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení
<br> na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení podpory veřejných
<br> zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní
<br> Ministerstva dopravy
<br>
Č.j.MD-36067/2022-010/3
Praha.listopadu 2022
<br>
<br> Státní tajemník v Ministerstvu dopravy,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f)
zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje
první kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí / vedoucího (10813.13201)
Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva
dopravy,ID 30077818,v oboru služby:
<br> 37.Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou
do 19.srpna 2024 <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je v měsíci lednu 2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Charakteristika činností vykonávaných na služebním místě:
<br> • tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných
zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou
komplikovaných ekonomických a právních vazeb;
<br> • řízení,organizování a koordinování veškerých činností oddělení podpory veřejných
zakázek;
<br> • vykonávání komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy
pro oblast zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech (IT právo <,>
smluvní právo,řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,apod.);
<br> • poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti
veřejných z...
Cestne_prohlaseni_o_dalsich_predpokladech.doc
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODLE § 4 ODST.3 ZÁKONA Č.451/1991 SB <.>,KTERÝM SE STANOVÍ NĚKTERÉ DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO VÝKON NĚKTERÝCH FUNKCÍ VE STÁTNÍCH ORGÁNECH A ORGANIZACÍCH ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY,ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Já,níže podepsaný/á
Jméno,příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
čestně prohlašuji,že jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl/a v postavení uvedeném v § 2 odst.1 písm.d) až h) zákona č.451/1991 Sb <.>, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
<br> a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše,členem předsednictva těchto výborů,členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou těch,kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1.1968 do 1.5.1969 <,>
<br> b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti <,>
<br> c) příslušníkem Lidových milicí <,>
<br> d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.2.1948,prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968 <,>
<br> e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti,Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti,Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5768128


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz