« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Město Březnice - Závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (120.35 kB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.02.2022 11:03:09
<br> Název účetní jednotky: Město Březnice
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Ekonomická činnost
<br> IČO : 00242004
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu <.>
<br> Účetní jednotka volí odpis dle doby předpokládané doby používání příslušného dlouhodobého majetku,to
<br> znamená,že provádí rovnoměrný způsob odpisování popřípadě odpis výkonový <.>
<br> O účetních odpisech je účtováno ročně <.>
<br> V roce 2020 nebyly žádné změny dle výše uvedeného
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obeckých účetních zásadách <.>
<br> Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
<br> Změny způsobů oceňování nenastaly <.>
<br> Účetní jednotka provádí účetní odpisy dle schváleného odpisového plánu ze dne 1.12.2011 <.>
<br> Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 5.<.> a 6.<.> ) a rozvahově (účty 401 a 419)
<br> Časové rozlišení se provádí dle Směrnice o časovém rozlišení
<br> FENIX,Výkaznictví 9.31.001 Strana 1 Tisk: 03.06.2022 12:40:21
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.02.2022 11:03:09
<br> Název účetní jednotky: Město Březnice
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Ekonomická činnost
<br> IČO : 00242004
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br...
Výkaz zisku a ztrát (64.68 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.02.2022 11:03:09
<br> Název účetní jednotky: Město Březnice
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Ekonomická činnost
<br> IČO : 00242004
<br> Kontaktní osoba:
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.109 058 511,69 103 618 978,34 NÁKLADY CELKEM
<br> I.92 048 096,82 87 089 655,94 Náklady z činnosti
<br> 1.5 880 224,95 7 392 431,95501 Spotřeba materiálu
<br> 2.2 784 240,17 1 615 286,17502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.93 294,30 123 580,19504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.13 584 217,49 6 962 485,47511 Opravy a udržování
<br> 9.7 962,23 17 274,90512 Cestovné
<br> 10.44 952,92 91 550,73513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.14 391 555,68 12 944 558,97518 Ostatní služby
<br> 13.23 800 711,00 24 719 592,00521 Mzdové náklady
<br> 14.7 532 557,00 7 845 783,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.81 563,00 86 525,00525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.2 556,00 837 837,00527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.319 801,00 488 241,00528 Jiné sociální náklady
<br> 18.7 200,00 5 400,00531 Daň silniční
<br> 19.7 132,00532 Daň z nemovitostí
<br> 20.21 265,00 22 569,00538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.2 000,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.6 006,00542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.62 593,00 50 419,00543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.17 908 358,80 17 68...
Rozvaha (66.63 kB)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.02.2022 11:03:09
<br> Název účetní jednotky: Město Březnice
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Ekonomická činnost
<br> IČO : 00242004
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 685 623 749,37 691 008 255,03 323 604 758,44 1 014 613 013,47 A CELKEM
<br> 655 992 424,58 A.655 934 401,80 321 328 129,90 977 262 531,70 Stálá aktiva
<br> 8 415 205,75 I.8 580 730,75 2 573 132,50 11 153 863,25 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.599 102,50 599 102,50018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 134 419,00 6.104 287,00 1 974 030,00 2 078 317,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8 280 786,75 7.8 476 443,75 8 476 443,75041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 647 577 218,83 II.647 353 671,05 318 754 997,40 966 108 668,45 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 21 042 339,98 1.21 558 380,99 21 558 380,99031 Pozemky
<br> 182 325,00 2.197 125,00 197 125,00032 Kulturní předměty
<br> 585 233 398,93 3.589 843 423,84 280 381 178,00 870 224 601,84021 Stavby
<br> 25 024 451,36 4.22 669 365,83 24 359 044,32 47 028 410,15022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.14 014 775,08 14 014 775,08028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 16 094 703,56 8.11 481 237,76 11 481 237,76042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.1 633,50 1...
FIN (91.24 kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002420042021 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Březnice
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 13 910 000,00 13 910 000,00 9 435 649,60 67,8 67,80000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 200 000,00 600 600,00 600 597,59 300,3 100,00000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 1 250 000,00 1 557 430,00 1 557 429,09 124,6 100,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 7 800 000,00 13 141 070,00 13 141 068,57 168,5 100,00000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 5 712 920,00 5 712 920,00 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 26 020 000,00 30 000 000,00 29 383 855,33 112,9 97,90000 1211
<br> Poplatky za uložení odpadů 8 000 000,00 8 000 000,00 6 745 173,30 84,3 84,30000 1333
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.20 000,00 20 830,00 20 824,20 104,1 100,00000 1334
<br> Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 350,00 347,60 99,30000 1335
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.1 400 000,00 1 439 640,00 1 439 641,26 102,8 100,00000 1340
<br> Poplatek ze psů 90 000,00 90 000,00 87 890,00 97,7 97,70000 1341
<br> Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 25 000,00 25 000,00 8 664,00 34,7 34,70000 1342
<br> Popl.užívání veřej.prostranst.320 000,00 320 000,00 276 305,00 86,3 86,30000 1343
<br> Správní poplatky 450 000,00 450 000,00 401 895,09 89,3 89,30000 1361
<br> Daň z hazardních her 310 000,00 433 530,00 433 523,33 139,8 100,00000 1381
<br> Zrušený odvod z VHP 30,00 21,40 71,30000 1383
<br> Daň z nemovitých věcí 3 500 000,00 3 592 230,00 3 592 222,33 102,6 100,00000 1511
<br> Splátky půj.pr.od obyvatelstva 40 000,00 40 000,00 38 600,00 96,5 96,50000 2460
<br> Neinv.přijaté tran...
Závěrečný účet za rok 2021 (3.81 MB)
Město Březnice IČO: 00242004
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 (v Kč)
<br> Vyvěšeno: 02.06.2022 Sejmuto:
<br> 1.Plněni rozpočtu za období 2019 - 2021
<br> 2019 2020 PŘÍJMY 119 051 713,13 113 424 400,32 VÝDAJE 124 531 693,77 114 144 146,03 SALDO -5 479 935,64 -719 745,26
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 104 639 369,52 93 913 200,00 VÝDAJE 92 313 462,24 92 305 770,00 SALDO 11 326 407,23 1 607 430,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 5 054 993,50 3 950 000,00 VÝDAJE 12 449 993,34 9 379 000,00 SALDO -7 394 999,84 -5 929 000,00
<br> 2021 109 694 863,02 105 263 455,58 4 431 407,44
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 112 457 180,00 111,42 93,05 94 482 310,00 100,55 98,23 17 974 870,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 10 250 000,00 127,97 49,32 15 661 870,00 126,02 79,49 -5 411 870,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený 72 838 027,69 63 295 000,00 23 702 088,45 24 978 200,00 4 054 993,50 1 000 000,00 9 099 753,38 8 590 000,00
<br> 109 694 863,02 97 863 200,00
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 2-NEDANovÉ PŘÍJMY 3-KAPíTÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2021
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený 59 831 520,18 49 180 000,00
<br> 8 578 845,36 9 855 000,00
<br> Sdílené daně Místní poplatky
<br> Správní poplatky 401 895,09 450 000,00 Daň z nemovitosti 3 592 222,33 3 500 000,00 Ostatní daňové příjmy 433 544,73 310 000,00
<br> 2:11.Sdílené daně po měsících za rok 2021
<br> Měsíc 2019 2020
<br> Leden 4 247 195,11 3 900 109,02 Únor 3 935 233,93 4 193 350,09 Březen 4 175 273,73 4 679 362,21 Duben 3 167 333,31 2 773 247,31 Květen 3 796 590,64 2 403 034,97 Červen 4 791 391,72 3 091 331,13 Červenec 5 862 290,45 4 764 803,04 Srpen 3 913 611,10 3 934 319,39 Září 3 912 357,66 4 377 760,99 Říjen 4 107 310,09 3 677 331,03 Listopad 4 154 137,32 4 233 339,22 Prosinec 10 402 527,72 12 440 223,47 CELKEM...
zpráva auditora (3.02 MB)
Klatovská 371 261 01 Příbram V
<br> AUDIT & CONSULTING,CÍSĚÉÉÉĚŽ'ŠŽŠ 233 te <.>
<br> Spo" s ne' zapsaná Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 9669 DIČ cz 45149241
<br> Zpráva nezávislého auditora () výsledku přezkoumání hospodaření města Březnice za rok 2021
<br>.<,>
<br> podle zákona c.93/2009 Sb <.>,() auditorech (: o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorechU,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komory auditorů České republiky,podle ustanovení 5%" 42 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení ý“ 10
<br> zákona 6.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků (: dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Územně správní celek: Město Březnice ICO: 00242004 Adresa sídla: Náměstí 1 l,262 72 Březnice
<br> Statutární orgán: starosta Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Přezkoumání provedla auditorská společnost: AUDIT & CONSULTING,spol.s r.o.(oprávnění KAČR č.346),v souladu sustanovením 54 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hOSpodaření územních samOSprávných celků a dobrovolných svazků obcí a ustanovením š2 písm.c) zákona č 93/2009 Sb <.>,() auditorech <.>
<br> Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX (oprávnění KAČR č.XXXX)
<br> Přezkoumání bylo započato dne 8.12.2021,pokračovalo dnem 19.5.2022 v místě sídla obce a bylo ukončeno 19.5.2022 v15,00 hod.předběžným projednáním výsledku přezkoumání se starostou Města <.>
<br> 2.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou podle ustanovení š2 odst.1 zákona č 420/2004 Sb.<,>
<br> údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona 0.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> a) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanč...

Načteno

edesky.cz/d/5761154

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz