« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis ze zasedání - 9.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 (140.78 kB)
Prezenční listina
<br> k zasedání ZO Kočov
<br> konaného dne 9.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXX
<br>
XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXX
<br> XXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX
Příloha č. 1 (217.12 kB)
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá
<br> veřejné zasedání obecního zastupitelstva k:.::se bude konat
dne §.!I.2022 od 18 hod.v zasedací místnosti OU <,>
<br> Program:
<br> 1.schválení programu
2.výsledek ověření předchozího zápisu
3.určení ověřovatelů zápisu
4.volba staros§
5.projednánínávrhu kupní smlouv{:1 "l!t_o:6.p.ojeo.ání návrhu.*lo,roy na údržbu Cov a Vodárny
<br> Kočov
<br> V Kočově dne 2-It-2022
<br> Vyvěšenodne: 2.1|.2022
<br> Sejmuto dne: 9.|t.2022
Zápis ze zasedání ZO Kočov 11/2022 (228.32 kB)
Zápis
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.11/2022,konaného dne 9.11.2022
<br> od 18:00 hodin <.>
<br>
Místostarosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o
<br> místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.1
<br> zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a
<br> to od 2.11.2022 do 9.11.2022 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových
<br> stránkách obce <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání ZO zahájil místostarosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Místostarosta na
<br> základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je
<br> přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,takže
<br> zastupitelstvo je schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluveni jsou 1 <,>
<br> neomluveni 0.Dále byli přítomni 4 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině <.>
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Místostarosta určil za ověřovatele zápisu č.11/2022 p.Komárka a p.Mlynára.Před
<br> hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny
<br> připomínky <.>
<br> Návrh usnesení
<br> Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č.11/2022 p.Komárka a p.Mlynára <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0 zdržel se 0
<br> Usnesení č.1/11/22 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Před schválením programu rezignoval místostarosta obce Kočov XXXXX XXXXXXXX na
<br> funkci místostarosty obce Kočov.Vzhledem k jeho rezignaci navrhli Zastupitelé obce
<br> Kočov doplnit program ještě o tyto body a změnit pořadí projednávaných bodů
<br> programu zasedání <.>
<br> Schválení programu
<br> Zapisovatelka XXXXXXXX XXXXXXXXX seznámila přítomné s návrhem programu a v souladu
<br> s informací zveřejněnou na úřední desce.Zastupitelé doplnili progr...

Načteno

edesky.cz/d/5760653

Meta

Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz