« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr propachtování nemovitostí v k. ú. Loučka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr propachtování nemovitostí v k. ú. Loučka
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr propachtování
<br> - p.č.st.308 zastavěná plocha a nádvoří,jejíž součástí je stavba vodního díla – hráze
<br> ohrazující umělou vodní nádrž <,>
- p.č.3751 vodní plocha vodní nádrž umělá
v k.ú.Loučka,za níže uvedených podmínek <.>
- Účel pachtu – užívání a požívání předmětných nemovitostí jako rybářského revíru <.>
- Doba propachtování – od 01.01.2023 do 31.12.2023 <.>
- Pachtovné činí 22.500 Kč/rok (osvobozeno od DPH) a je splatné do 30.06.kalendářního
<br> roku <.>
- Pachtýř je povinen
<br> o seznámit se s technickým stavem vodní nádrže <,>
o užívat předmět pachtu pouze ke sjednanému účelu,v souladu s platným manipulačním
<br> a provozním řádem,platnými právními předpisy a místními předpisy.Porušení tohoto
ustanovení je podstatným porušením smlouvy <,>
<br> o dodržovat podmínky a povinnosti,za kterých bylo vodní dílo povoleno,zejména
schválený manipulační,popř.provozní řád <,>
<br> o v případě mimořádné manipulace s vodou na vodním díle,zejména při mimořádných
situacích na dotčeném vodním díle,dbát pokynů vlastníka vodního díla <,>
<br> o udržovat vodní nádrž i hráz na svůj náklad v řádném stavu tak,aby nedocházelo
k ohrožování bezpečnosti osob,majetku a jiných chráněných zájmů <,>
<br> o provádět na předmětu pachtu běžné ošetřování travních porostů,udržovat předmět
pachtu v čistotě a dbát,aby na nich nebyly odkládány odpadky a nepotřebné předměty <,>
<br> o odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpěné na vodním díle a nakládat s tímto
odpadem v souladu se zákonem o odpadech v platném znění <,>
<br> o odstraňovat náletové dřeviny z hrází,provádět minimálně 2x ročně sečení travního
porostu,to vše v příhodné vegetační době a v souladu se zák.č.114/1992 Sb.<,>
o ochraně přírody a krajiny,v platném znění <,>
<br> o zajistit na své náklady minimálně dvakrát ročně provedení bezplatného úklidu kolem
celého vodního díla,jeh...

Načteno

edesky.cz/d/5760088

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz