« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení na náměstí Svobody v Žatci - ADVENT 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

47507-47513.pdf (524.88 kB)
1
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC
Odbor dopravně správních agend
<br> náměstí Svobody čp.1,438 01 Žatec
<br>
NAŠE ZN SPIS: MUZAS 47507/2022
NAŠE ČJ.: MUZA 47513/2022/ODSA/St <.>
Oprávněné úřední osoby ke spisu:
referent: XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
e-mail: stribrna@mesto-zatec.cz
vedoucí odboru: XXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
e-mail: dobrusky@mesto-zatec.cz
pracoviště odboru: třída Obránců míru 295
DATUM: 09.11.2022
<br> _______________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Žatec,odbor dopravně správních agend,jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,podle ustanovení § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,na základě návrhu žadatele ze dne 09.11.2022: město Žatec,IČO: 00265781,náměstí
Svobody 1,438 01 Žatec,které v řízení na základě vydaného pověření ze dne 06.05.2022
zastupuje referentka odboru kanceláře úřadu Městského úřadu Žatec sl.Sára
Tschischková,nar.20.09.2001,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky <,>
Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje,Dopravního inspektorátu Louny (dále jen „Policie
ČR DI Louny“),pod č.j.: KRPU-188927-2/ČJ-2022-040706-1-IB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
stanovuje z moci úřední přechodnou úpravu silničního
provozu:
<br>
<br>
<br> na místní komunikaci v centru města Žatce,na náměstí Svobody
<br>
<br>
<br> v přesném umístění dočasného dopravního značení dle vloženého situačního snímku potvrzeného
elektronickým podpisem zástupce Policie ČR DI Louny dne 17.10...

Načteno

edesky.cz/d/5756098

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz