« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: LT-Hoštka, vNN, kNN, obnova vedení RNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-1209.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ
<br>
Odbor stavební,životního prostředí a dopravy
<br>
Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
<br>
SPIS.ZN.: KSÚ 1209/2022/OSŽPD/Dr
Č.J.: Štětí 15160/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> miroslav.drevikovsky@steti.cz
<br> DATUM: 09.11.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 03.10.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> LT-Hoštka,vNN,kNN,obnova vedení RNN
<br> Hoštka
<br>
<br> na pozemku st.p.174/1,179/1,180,181/1,182,183,185,199,213,214,215,216,218,219,220,222 <,>
<br> 225,230,232,233,234,236,237,239/1,273/1,273/2,275,276,343/1,parc.č.2727 v katastrálním
<br> území Hoštka.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - jedná se o demontáž vrchního el.vedení a a provedení zemního vedení výše uvedenými pozemky dle
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a situačního výkresu vypracovaného
<br> autorizovaným inženýrem Ing.Ladislavem Novákem,ČKAIT 0401900 ze dne 02/2021 <.>
<br>
<br> Městský úřad Štětí,Odbor stavební,životního prostředí a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle §
<br> 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona
<br> zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
<br> stanoviska,účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci
<br> řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Štětí,Odbor stavební,životního prostředí a
<br> dopravy,úřední dny Po a St 7:30-11:00,12:00-17:00
<br> Pá 7:30-11:00 ...

Načteno

edesky.cz/d/5754486

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz