« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - EcoKraft - Etepa 1 - PS 10 - Oznámení zahájení územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost_PS10.pdf
A
<br> ©
<br> mm.—Jr.;x- “.::.nam.—"Jx ".r—„.W—
<br> MĚŠTŠKÝ ÚŘAD LllUldEL.<.> (lvi.__),Ž / ctí x' i).<.>.???žéíá/„éteň MI 2 5.10.2022 Adresa příslušného úřadu 5.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 Městský úřad Litoměřice — Stavební úřad Počet listů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ž.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.K rukám: p.Hohenberger 3 [z) Lillice: Mírové náměstí 15/7 Počet příloh/počet listu příloh: *.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> pSC,obec: 412 01 Litoměřice
<br> Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
<br> |X| ve společném řízení
<br> D ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
<br> podle ustanovení 5 94j a 94q zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a © 1321 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,O podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu „4 _,4 ČÁSIA / t,<.>.Ztt 't/ťt ha 0 Mama/u fm VW fra pn/wrmt fe)/dfh! ke gm?
<br> I.Identifikační údaje stavebního záměru Název: ECOKRAFT—ETAPA 1 —PS 10 Místo: Voplocene'm areálu závodu Mondi Štětí Účel: Společnost Mondi Štětí a.s.připravuje realizaci záměru EcoKraft,který představuje investice pro navýšení výroby papíru a 200 tis t pytlového papíru ročně (nový papírenský stroj PS 10) a s tím související navýšení výroby buničiny na 740 tis t buničiny ročně (úpravy v různých částech areálu).Záměr zahrnuje úpravy v uzavřeném areálu Mondi Štětí - v zastavěném území,ve stabilizované ploše průmyslové výroby a technické infrastruktury,která podle územního plánu má sloužit pro umístění a rozvoj průmyslové výroby a zařízení technické infrastruktury a z hlediska prostorového uspořádání objektů je bez podmínek <.>
<br> Záměr je rozdělen do samostatných staveb podle jejich charakteru.Stavba „ ECOKRAF T — ETAPA ] — PS 10 “ zahrnuje:
<br> SO 02 Budova papírenskěho stroje č.10 - Objekt pro průmyslov...
22_0077692.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Stavební úřad
<br>
<br>
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz
<br> T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
<br>
<br>
<br> Sp.zn.: SU/0077692/22/Ho
Č.j.: MULTM/0079443/22/SÚ/JHo
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Hohenberger
Telefon: 416 916 135
E-mail: jiri.hohenberger@litomerice.cz
<br>
<br> Litoměřice 7.11.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (navazujícího řízení)
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br>
Mondi Štětí a.s <.>,IČO 26161516,Litoměřická 272,411 08 Štětí <,>
kterého zastupuje Ing.XXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Kopretinová XXX/X,XXX XX
Brno
(dále jen "žadatel") podal dne 26.10.2022 žádost o vydání společného územního a
stavebního povolení na stavbu:
<br> "EcoKraft - Etapa 1 - PS 10"
Štětí
<br> v rozsahu stavebních objektů:
SO 01 – DSO 01.1 - Demolice
SO 01 – DSO 01.2 – Dělící stěna skladu uhlí
SO 01 – DSO 01.3 – Opěrná stěna u koleje č.15
SO 02 B301 – Budova papírenského stroje PS10
SO 03 B300 – Automatický sklad hotových výrobků
SO 04 – Strojovna SHZ
SO 05 – Potrubní most C413-6
IO 04 – Přeložky a nové vnitroareálové rozvody
IO 10 – Venkovní osvětlení
IO 11 – Komunikace a zpevněné plochy
<br> (dále jen "záměr") umístěný na částech pozemků parc.č.1644/1,1644/107,1644/108 <,>
1644/109,1644/230,1644/290 v katastrálním území Štětí I.Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení,které je navazujícím řízením ve
smyslu § 3 písm.g) ve spojení s §9b zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br>
<br>
<br> Č.j.MULTM/0079443/22/SÚ/JHo Str.2
<br> Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz
<br> T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
<br>
<br> životní prostředí a o změně některých souvisejících zák...
situace_PS10.pdf
f-ETAPA1 050012
<br> LEGENDA
<br> ]
<br> 6% _Zg_
<br> HRANICE PAREEL
<br> SOUBĚŽNĚ PROJEKTY MIMO EcoKrafI
<br> HRANICE AREÁLU MONO!
<br> DOTČENÁ PARCELA
<br> HRANICE ŘEŠENĚHO úZEMí
<br> SOUPIS OOTčENÝCH POZEMKů
<br> NOVĚ OBJEKTY ŘEŠENĚ V RÁMCI PROJEKTU EcoKrafI-ETAPAI _ PS10
<br> OEMOLICE ŘEŠENĚ V RÁMCI PROJEKTU EcoKrafI-ETAPAI - PS10
<br> OBJEKTY ŘEŠENĚ V RÁMCI PROJEKTU EcoKraft-ETAPAI - ÚPRAVY žELEZNIENí VLEčKY
<br> OBJEKTY ŘEŠENÉ V RÁMCI PROJEKTU EcoKrafI-ETAPAI - PROTIHLUKOVÁ BARIÉRA
<br> PARCELNí CÍSLO VLASTNíK VÝMĚRA DRUH / DRUH OCHRANY Im2 ] VYUŽITÍ POZEMKU 164141 Mondl šrěIi a.s <.>,735 600 OSTATNÍ PLOCHA / ŽÁDNÝ Litoměřická 272,AII os šIěI'I MANIPULAčNí PLOCHA mu./107 Mundi šIěIí a.s <.>,? 021 ZASTAVĚNÁ PLOCHA ŽÁDNÝ LIInmiřIcká 272,1.11 os šIěIí A NÁDVOŘÍ Wok/108 Mondi šIěIí a.s <.>,1.98 OSTATNÍ PLOCHA ŽÁDNÝ Litoměřická 272,AII os Štětí mu./109 Mundi šIěIí a.s <.>,3 1.1.2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA ŽÁDNÝ Litoměřická 272,1.11 os šIěIí A NÁDVOŘÍ mu./230 Mundi šIěII a.s <.>,“ 902 ZASTAVĚNÁ PLOCHA žÁONÝ,Litoměřická 272,411 na Štětí A NÁDVOŘÍ Kraff'ETAPAó ECOKFBHJTAPAB "MA/290 Mondi CoaIIng Štětí a.s <.>,3 639 OSTATNÍ PLOCHA / ŽÁDNÝ 5005 / P505 050124 / P512: P513 Litoměřická 272,L1108Štětí MANIPULAčNí PLOCHA V I I ' PREHLEDOVE SCHEMA AREALU
<br> >K
<br> SOUBĚŽNÉ PROJEKTY MIMO EEOKFafT
<br> SKLADY MATERIÁLU
<br> \
<br> LOKÁLNÍ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM
<br> )( lokální souřadnicový
<br> OBJEKTY ŘEŠENÉ v RÁMCI PROJEKTU ECOKraff—ETAPAB - PDTRUBNÍ MOSTY A VNITRUAREÁLOVĚ ROZVODY
<br> VÝŠKUVÝ SYSTÉM SEPAP : B.p.v -o,3s m swé“ N 0 19.08.2022 Finální vydání Kopal Pro,Kínšt ' \v REV.DATUM PŘEDMĚT REVIZE VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVALJL VYFRACOVAL KONTROLCNAL SCHVÁLIL 0 XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX Kínšt _ STAVEBNIK: (m Chemlnvest MONDI ŠTĚTT o.s.ĚWŘN ft EFAPA 1 PSIO DOKUMENTACE CO FG — '— PRO VYDÁNÍ DOKUMENTACE SVAZEK: SPOLEČNÉHO _ POVOLENÍ,CISLO ZAKAZKY 22005 c.SITUAČNI VYKRESY m„ „m FORMAT A2+ NÁZEV VÝKRESšlí-N _ Č _ _ KDDOVE ZNAČENI C.2-KATASTR ISITUA NIVYKRES CHI-22-5092-40...

Načteno

edesky.cz/d/5754485

Meta

Územní plánování   EIA   Stavební informace   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz