« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Bernartice - veřejné projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

z1-up-bernartice-textova-cast-srovnavaci-text.pdf
1
<br>
<br>
<br>
Ú Z E M N Í P L Á N B E R N A R T I C E
<br>
(k.ú.Bernartice u Milevska,Bilinka,Bojenice,Jestřebice <,>
Kolišov,Rakov u Svatkovic,Srlín,Svatkovice a Zběšice)
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br> I.TEXTOVÁ ČÁST VÝROKU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> I.a.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
I.b.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrana a rozvoj jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
I.c.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným
<br> způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
I.d.Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování,vymezení ploch a
<br> koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.25
I.e.Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch
<br> změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,územní systém ekologické stability <,>
prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před povodněmi,rekreace,dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 42
<br> I.f.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího využití (hlavní využití),přípustného využití,nepřípustného využití,případně
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení p...
z1-up-bernartice-text.pdf
Změna č.1 Územního plánu Bernartice 033-22
říjen 2022
<br>
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Z M Ě N A Č.1 Ú P B E R N A R T I C E
<br>
<br> Změna č.1 Územního plánu Bernartice 033-22
říjen 2022
<br>
2
<br>
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU:
<br> I.Návrh územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
I.a.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> I.b.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrana a rozvoj jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> I.c.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným
<br> způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> I.d.Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování,vymezení
<br> ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití.<.> 4
<br> I.e.Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití <,>
<br> ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,územní systém ekologické
<br> stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před povodněmi,rekreace <,>
<br> dobývání ložisek nerostných surovin a podobně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> I.f.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
<br> převažujícího využití (hlavní využití),přípustného využití,nepřípustného využití,případně
<br> podmíněně přípustného využití těchto ploc...
z1-up-bernartice-ii3-zpf.pdf
LEGENDA
<br> HRANICE A ZNAČENÍ
<br> ------------- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNY Č.i
<br> - ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> OCHRANA ZPF A PUPFL
<br> - HRANICE ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PůDNíi-iO FONDU
<br> Zx.x ČÍSLO ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PůDNíHO FONDU
<br> „ HRANICE BPEJ 7.47.00 KOD BPEJ |||.TŘÍDA OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PůDA s TŘÍDOU OCHRANY ||| <.>
<br> u 7 79
<br> I
<br> %
<br> naší:
<br> * +.šil! 7.2%1
<br> sam
<br>,<.> &'$ &%
<br>,EIB-$%“ _ " : HL & : *“ H a in:/2.<.>
<br> _:
<br> ivs/i
<br> „ ;:ií && IP
<br> !%
<br> %—
<br> r-i ' "2,4
<br> _
<br> POŘIZOVATEL úřad měsiyse Bernariice ve spolupráci s kvalifikovanou fyzickou Úředníosobu se ZOZ
<br> OBJEDNATEL Měsiys Bernartice
<br> ZFRACOVATEL Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> romAr; XxAX MĚŘÍTKO: X:XXXX STUPEN: NVP DATUM: XX/XXXX PARÉ:
<br> NÁZEVIVÝKRESU: v,<,>,ČÍSLO VÝKRESU: k.Ú.Bernartice U Milevsko VYKRES PREDPOKLADANEHO ZABORU ZPF A PUPFL ||.3
z1-up-bernartice-ii2-sv.pdf
LEGENDA
<br> Ill/III
<br> HRANICE A ZNAČENÍ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNY (2.1
<br> JIM
<br> \
<br> \
<br> & o ET —\
<br> \
<br> =—
<br> »;
<br> \ RŠ <.>
<br> _: l (
<br> _ HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE
<br> k-ú- Bernartice HRANICE A POPIS KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> : \„,——\;.11mm „a \\g|\|||i|\\m|\l„l|\\\sšěšlš 4 \\ správní' emíV elíčko „i lm,j"\\„\i\|l|\\\\\\ “\\My 51,3 š _ „Will/jů? J" \“ \\ \ J ! ')Lš \W"'\ÍÍÍÍÍW/ÍI/Ílllíll/Il'mnnnmx ] __ 344 MW >"7'„„,„,"IŠ—F—a „ - saam úmiý'liWířWš
<br> "W/l
<br> l \,- _ <,>
<br> „Wil/.<.> Í
<br> %! Ž ' !
<br> // ÍÍ/l/ll/IllllllllllllÍ/Íl/lllí/I
<br> '\WÍWÍ-,Í'ŽMF/I/l/I/WÍÍÍIŽÍÍIÍIIIIIÍW'lif"""-'""'P2'í".'“'i'""; \\ : &'$/11.0%,//l \'ÁŽ/f/ ll/„','// © ! Ř,\_/\——s-rqg,|g|,ir4 / \ J\Úí/ Š “E\-Š ;" -_,Pomzovma úřad městyse Bemamce ve spoluprácis kvalifikovanou fyzickou Úředníosobu se 202
<br> - / "mm 2 :? \ o EEEEEEEEE Městys Bernartice ___ \\ É\\\\\\\\\\\\\\\ AAAAAAAAAAA Ing'.arch.XXXXX XXXXXX \=\ ",FORMAT: XxAX MĚRÍTKO: ]:XXXXX STUPEN: NVP DATUM: 10/2022 PARÉ:
<br>,»—T-\ WWA' VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHÚ ČÍSLOVÝKlel-Ž
z1-up-bernartice-ii1-kv.pdf
LEGENDA
<br> HRANICE A ZNAČENÍ
<br> ------------- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNY Č.1 _Ž_x_.x ZASTAVITELNÉ PLOCHY xx OZNAČENÍ PLOCH STABILIZOVANÉHO ÚZEMí OZNAČENÍ PLOCH ZMEN (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPÚSOBEM VYUŽITÍ)
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPÚSOBEM VYUŽITÍ
<br> KOMUNIKAČNÍ VEDENí
<br> ĚĚEĚĚĚĚ BYDLENÍ v rodinných domech - městské a příměstské (BI) OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejné infrastruktura (OV) &— —-"= !“ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTU RA < Ě.„ STAV NÁVRH,<,> dla-Jů _,5 i".<.>.<.>.<.>.<.>.PĚŠI PROPOJENI v \\ _ ALL-_ „
<br> EE“ 15s.\,ŠWĚm-IFÉWW „s TECHNICKA INFRASTRUKTURA s ' \IÉ',' _ STAV NÁVRH „ s.r'h š\fT'" „,L a _<_._,NADZEMNíVEDENí ELEKTRICKÉ ENERGIE VN
<br> „„m-
<br> SPLAŠKOVÝ KANALIZAČNÍ ŘAD
<br> all-Ě
<br> _ _ _ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMí
<br> 1,<,>,<,>,I- _i OCHRANNE PASMO VZDUŠNEHO VEDENI ELEKTRICKE ENERGIE
<br>.-I-.-l_._I- <.>
<br> Pomzoyma úřad městyse Bemamce ve spolupráci s kvalifikovanou fyzickou Úředníosobu se ZOZ
<br> OBJEDNATEL Městys Bernartice
<br> ZPRACOVATEL Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> FORMÁT: XxAX MĚŘÍTKO: X:XXXX STUPEN: NVP DATUM: XX/XXXX PARÉ:
<br> NÁZEV VÝKRESU: v,<,> ČÍSLO VÝKRESU: k.Ú.Bernartice u Milevsko KOORDINACNI VYKRES '“
z1-up-bernartice-i2-hv.pdf
_.QOZU>
<br> T__Šzňm > Nz>mmz_ <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Im>z_om nmmemIo smí 252 9.Nx.<.>.x N>2><=m5m 209.2 xx oNz>omz__ 2001 mšzšošzřo Smí oNz>amz__ 2001 Nšmz „209.2 „ _NONUĚŽ „womommš sam::
<br> 2005 m „OB—rz? Mnemowmš SŠ:
<br> 2.007? NšmZ
<br> m._.>m_r_NO<>Zm 2.007?
<br> III-III.<.>.\ "unum—nun" w<U_.mz_ < 89:38: aošmo: - Bmamwm o Umšmamwm G:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 89223 5522 35.3 Šem—caso „os
<br> & &ÉL: „! „„ UO_U_N><Z— _z_„_N>m:Nc_Qcm> © „.<.> W 1/ „$< z><m1 % „.Q&"iblťmw \W E.<.>.<.>.<.>.<.>.www—20192 Š.Ba (mw.J/ | \Wa\ \\ \ „&%/„mně.<.>.? u.<.>.<.>.<.> v „u u \ 301299 _ŠŽWŠCŠ „ \.l <.>,$>< Z><m1 & __ŠĚH.E\ % |A.o|.z>onšš<momzšmŠňxm mmeQm <z.5 www.-1 : _Aošzšnzžmomš
<br> „3282 Šzěšnš „Ě
<br>.<.> „ „\ a.i.? „„ É.Ž ! HW,<.> E „._.<.> Š _ % En Š 3.5.2 Jak.<.> 533%? „
<br> 163555! smog šmmžmm wmšošom <m „UOEUŠQ „ _A<o_==8<030c Q&QAOC Gama—.=.omocc mm NON
<br> oEmozZmr Šmmqm wmšošom
<br> N1m>oo<>qmr _30.083.Uoía m:.<.> zmwo
<br> mom—Š: „či šum—QQ 7800 255? z<1 ožcš _o\woww Šmm
<br> z>Nm< íšwš \ \ ero 2939 _AC._wmšgšom c š__m<m_8 _.__.><z_ <<_A_Nmm _.m
z1-up-bernartice-i1-vzc.pdf
LEGENDA
<br> HRANICE A ZNAČENÍ
<br> ------------- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNY Č.1
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
<br> Zx.x ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> „„ “,©?
<br> a saam: “ \\\'R\=-\FÉ\\Š' ',m & WW w:?— 3%?
<br> » 55 A „ss/s.se Š' ibm Š / 159/5 " „„ m ' wq-
<br> Pomzoyma úřad městyse Bemamce ve spolupráci s kvalifikovanou fyzickou Úředníosobu se ZOZ OBJEDNATEL Městys Bernartice ZPRACOVATEL Ing.arch.XXXXX XXXXXX FORMÁT: XxAX MĚŘITKO: X:XXXX STUPEN: NVP DATUM: XX/XXXX PARÉ: NÁZEV VÝKRESU:,<,>,v v,ČÍSLO VÝKRESU: |<.Ú.Bernoríice U Milevsko VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI |.1
verejna-vyhlaska554272680.pdf
Úřad městyse Bernartice
<br> Nám.svobody 33,398 43 Bernartice
<br> tel.382585211 IČ 002 49 530 www.bernartice.cz starosta.ou|u bernartice.cz ID DS: pt7bfi6 Zveřejněno dne: 09.listopadu 2022
<br> Sejmuto dne: 16.prosince 2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> I.Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Bernartice- veřejné projednání
<br> Úřad městyse Bernartice,jako úřad,který vykonává činnost podle 5 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen stavební zákon),prostřednictvím fyzické osoby dle smlouvy o dílo,která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti,a příslušný k pořízení územního plánu Bernartice,oznamuje zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu podle & 55b- zkrácený postup pořizování,ve vazbě na ustanovení 5 188 odst.3 stavebního zákona a 55 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,v platném znění (dále jen „správní řád“) <.>
<br> Veřejné projednání návrhu změny č.] územního plánu Bernartice se uskuteční v zasedací
<br> místnosti úřadu il.iatro) v Bernarticích či.33
<br> Brojektantem změny č.1 územního plánu je ateliér SMRKARCH s.r.o <.>,Komenského 199/35,Ceské Budějovice 370 01,zastoupený Ing.arch.Davidem Smrčkou-autorizovaným architek- tem,kterého žádáme o účast a zajištění odborného výkladu <.>
<br> Návrh změny č.1 územního plánu Bernartice bude v souladu s ustanovením © 52 odst.1 a © 55b odst.2 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení & 172 odst.1 a 3 správního řádu a 5 20 stavebního zákona zveřejněn po dobu 37 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> II.Oznámení o zveřejnění návrhu změny č.1 územního plánu Bernartice- možnost seznámení
<br> Uřad městyse Bernartice oznamuje,že byl zveřejněn návrh změny č.1 územního plánu Bernartice <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že s ohledem na rozsah návrhu změny č.1 územního plánu není možno jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění a rozsahu,sděluje úřad městyse v souladu
<br> s ustanovením & 17...
hv.pdf
BWO

Načteno

edesky.cz/d/5754019

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz