« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Hradišťská, Zahradní, Polní, Habrová - pokládka optických kabelů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-381750.pdf 235,78 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/381750/22
Č.J.: MMP/383313/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 3.11.2022,který podala právnická osoba SITEL,spol.s r.o <.>,IČO
<br> 44797320,Baarova 957/15,140 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 2501 Habrová,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku před křižovatkou s ulicí Hradišťská – protlak pod
<br> komunikací,startovací jámy – bezpečnostní zábor po obou stranách komunikace
<br> - částečná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku od objektu
<br> Habrová 8 až ke křižovatce s ulicí Hradišťská – po levé straně od ulice Cyklistická
<br> - vyblokování parkujících vozidel v úseku před křižovatkou s ulicí Hradišťská – po obou
<br> stranách
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 2507 Hradišťská,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku vjezdu ke garážím na parc.č.4994/38 – překop
<br> komunikace (přejezdový plech)
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku před parc.č.1633/2 – překop komunikace po polovinách
<br> - částečná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,...
DIO_-_Pripojeni_objektu_89.MS_k_opticke_siti.pdf 2 292,36 kB
Návrh DIO:
<br> SAFE HDADQ
<br> Připojení objektu 89.lVlŠ Habrová 8 na optickou sít' Správy informačních technologií města Plzně
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXX Dne: XX.řijna XXXX
<br> T + XXX 725 398 616
<br> E vaclavbasl©saferoad.cz
<br> SAFE HDADQ
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>
<br> Plzeňská 666
<br> 380 21 Líně
<br> CZECH REPUBLIC
<br> T + 420 377 226 226,F + 420 877 226 227 > saferoadcz
<br> ŠTÁNOVÉN'O
<br> 5m; % /í (ZJ-zd <,>
<br> JJ MMX/cas fa Magistrát města Plzně %ZČ bdbgr dopravy ©
<br> SAFEROAD Czech Republic 8.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©soferoodcz IČO: 25229761 >
<br> Návrh DlO - dotčený úsek
<br> A »
<br> protlak Bod komunlk | " startovací oncovájámav le ch—dnlku
<br> <.>
<br> a <.>
<br> SAFERDAD“ pokládka optického kabelu
<br>.<.>.<.> —.<.>.„.<.>.<.> -.noo-idu.<.> - un-
<br> Í ff %sUPTeJí.<.> „
<br> překop konllunikace po polovinách,práce v ko pracovní m 'sto max <.>
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 380 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.cz IČO: 25229761 > saferoadcz
<br> unikaci <,>
<br> mi
<br> délky 20m
<br> SAFE RDADG
<br> Návrh přechodného dopravního značení -
<br> Při provádění nesmí dojít k ohrože 1í bezpečnosti silničního provozu v případě nutnosti bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky
<br> v reflexních vestách,vybaveni terči dle zákona 361/2000 Sb.!!
<br> 20m
<br> pro zastavování dopravy <,>
<br> Příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
<br> Podélná uzávěra oboustrannými směrovými deskami odstup max.6m
<br> Příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
<br> SAFE RDADQ
<br> Návrh přechodného dopravního značení práce v zeleni,chodníku,překopy chodníku,částečná uzavírka chodníku <,>
<br> vyznače koridor pr pěší ší ky min.1,00m,provizo ě zpřístupn ny vst py k objektům a na poze k (přecho ové Iáv y)
<br> i vzdálenosti v metrech
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 880 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoadcz IČO: 25229761 > safer...

Načteno

edesky.cz/d/5752310

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz