« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení Koželužská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-381748.pdf 238,32 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/381748/22
Č.J.: MMP/385582/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 8.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 3.11.2022,který podala právnická osoba STRABAG a.s <.>,IČO
<br> 60838744,Kačírkova 982/4,158 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0502 Koželužská,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku mezi ulicemi Radobyčická a Kalikova
<br> - částečná a úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku mezi
<br> ulicemi Radobyčická a Kalikova – vždy bude uzavřen jen jeden chodník
<br> - oboustranné vyblokování parkovacích stání v úseku mezi ulicemi Radobyčická a Kalikova
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0501 Radčická,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v křižovatce s ulicí Koželužská
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace - uzavřeno místo pro
<br> přecházení za křižovatkou s ulicí Koželužská
<br> - vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Koželužská směrem k OC Plaza
<br> k trvalé dopravní značce č.B28 „Zákaz zastavení“
<br>
<br> místní komunikace IV...
stanovene_DIO_Kozeluzska.pdf 1 737,29 kB
944g.!
<br> [ Í / /\ 9445/3
<br> souřadnlce lomových bodů — vodovod
<br> V301 X=—823092.4225 Y=—1069403.4204 VBDE X=*823098.B775 Y=41069408£754 V303 X=—BE3100.7093 Y=—1069415„3680 VB04 X=—BE3101.1948 Y=—1069415.E490
<br> V805 X=—823127.4343 Y=—1069409.0074 V306 X=—823192.4434 Y=—1069395.1348 V307 X=—Bí33195„2856 Y=—1069394.5179
<br> souřadnlce lomových bodů — konollzoce
<br> ŠD X=—82307B.1420 Y=—1069414.B786 Ši X=—823117.6700 Y=—1069407.6006 $a X=—823128.6559 Y=—1069406.3070 53 X=—823161.2260 Y=—1069399.2466 S4 X=-823192.8091 Y=—1069392.4143
<br> 9444
<br> Ihned po VYRGDQVýth proc ch budou 0 (mm)/„\ & ugovírko choo—níku9lótuole z ušeno
<br> \\
<br> 4 9395/1
<br> bude stezka zavřeno kombinací ZB+8+E13(objezol po "m slov,Kulikově) v
<br> \ „ oloou směre " ' oly <.>
<br> “»Fyřeokkůžgvotkomi louo- 'oÍ no cyklostřzawgqgeno [Sllc,kteří? olce & cykll'š'tyr
<br> hasměruje po lově,*
<br> Kulikově &
<br> \ l l Í Í
<br> LEGENDA REKUNS TRUOVANÝťH sir/í -—- VODOVODNÍ ŘAD NOVÝ VE STÁVAJÍCÍ TRASE — VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NOVĚ VE STÁVAJÍCÍÍ TRASE
<br> — VODOVODNÍ PŘÍPOJKY stávající VE STÁVAJÍCÍ TRASE
<br> — — —— —— KANALIZAČNÍ STOKA NOVÁ VE STÁVAJÍCÍ TRASE _ _ _ _ _ _ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NOVE VE STÁVAJÍCÍ TRASE
<br> ULIČNÍ VPUSTI NOVE VE STÁVAJÍCÍÍ TRASE
<br> lil KOMUNIKACE (osfollobelon s přídložbou z žulových koslech)
<br> ! CHODNÍK (osfoltobeton s přídlužbou) _ CHODNÍK (betonové zámková dlažba) _CHODNÍK (plzeňská dlažba z žulových desek)
<br> kunallznční vpusť šachta
<br> konollzuční šachta podzemní hydrant dopravní značka v_lezol,vstup
<br> Elektrický rozvaděč
<br> +x<hl>sveům
<br> vodovodní šoupě
<br> „_L plot lampa
<br> © telef-'.rozvaděč tele?
<br> le telef-'.rozvaděč
<br> L E G E N D A D / O.- lt! A15 nnčASNE SVISLE DDPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> FÉ.i? 3240 SDUČASNE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ
<br> % UMÍSTĚNÁ LÁVKA
<br> © PDŘADí UNEZENT DDČASNÉ DPLDCENí STSVAJÍCÍ PRÚŠLAP
<br> SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIEIITAČNĚ.PŘÍ PROVÁDĚNÍ BUDOU PROVEDENY PODLE PROSTOROVÉ NORMY A VČETNĚ DODRŽENÍ ÚHLU KŘÍ...

Načteno

edesky.cz/d/5752303

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz