« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení odstranění havárií VODÁRNA PLZEŇ, r. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-383257.pdf 269,94 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/383257/22
Č.J.: MMP/384505/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 7.11.2022,který podala právnická osoba VODÁRNA PLZEŇ a.s <.>,IČO
<br> 25205625,Malostranská 143/2,326 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.č.j.KRPP-156624-1/ČJ-2022-030506-2,ze dne 27.října 2022 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> silnice II.a III.třídy,místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
<br>
<br> na území městského obvodu Plzeň 1 – Plzeň 10 - Lhota
<br> na katastrálním území obcí Chrást,Kyšice,Dýšina a Starý Plzenec
<br>
<br> - částečné uzavírky vozovek
<br> - částečné a úplné uzavírky chodníků,pěší zóny,stezky pro chodce a cyklisty
<br> - vyblokování parkovacích stání a parkujících vozidel
<br>
<br> z důvodu: označení pracovního místa v případě odstraňování havarijních stavů na
vodovodních řadech a kanalizačních sběračích a uvedení pozemní
<br> komunikace do původního stavu
<br> (dále jen „odstraňování havárií sítí“)
<br>
<br> v termínu: 1.1.2023 – 31.12.2023
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br>
Č.j.MMP/384505/22 str.2
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<b...
stanovena_schemata_TP_66_-_VODARNA_PLZEN.pdf 7 681,93 kB
62
<br> Tento dokument ie součásti svstému TP online.BVI vvtvořen v elektronické podobě iako Qdiný autentický dokument <.>
<br> og eos _
<br> 5,0 m)
<br> čně
<br> minLš (vyjime MĚ; N &.AW“-
<br> Am ii
<br> 1)
<br> cca 50
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno-strannými směrovacími deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0,6 - 1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacími deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> užitl dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/ 1 6 až B/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> Magistrát města Plzně odbor dopravy (58)
<br> TP 66/2015
<br> Tento dokument ie součástí systému TP online.Bvl vvtvořen v elektronické podobě iako iediný autentický dokument <.>
<br> 09 ano _
<br> ZZ
<br> vm
<br> 7 A 2) : Ě LO **.d—N—j v.E ».L E š-ŽCE) C4b L-N % ".pe „ 22 &“
<br> cca 50
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou—strannými směrovacímideskami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2.)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení vpřípadě souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématB/16 až B/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/21015
<br> Magistrát města Plzně odbor dopravy <58i
<br> 64
<br> Tento dokument ie součásti svstému TP online.Bv! vytvořen v elektronické podobě iako iediný autentický dokument <.>
<br> 0L'09 —
<br> 1)
<br> min.<,>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5752302

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz