« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: Žádost o stan. PÚ SP - Radouň - rekonstrukce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22_0078467.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz
<br> T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
<br>
<br> Spisová značka: MULTM/0078467/22/DOPSH/LJů/
<br>
Č.j.: MULTM/0079552/22/DOPSH/LJů
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: podatelna@litomerice.cz
<br>
Dat.schránka: tpebfnu
<br>
<br> Litoměřice 02.11.2022
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Litoměřice,odbor dopravy a silničního hospodářství,rozhodující v přenesené
působnosti podle ust.§ 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy <,>
místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust.§ 124
odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
v souladu s ust.§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti (návrhu) ze dne 31.10.2022
od společnosti INSKY spol.s r.o <.>,IČO 00671533,XXXX XXXX XXX,XXX XX Ústí nad Labem <,>
kterou zastupuje společnost Signál,Dopravní značení spol.s r.o <.>,IČO 25423037,U
Cukrovaru 495,400 07 Ústí nad Labem (dále jen „navrhovatel“),po projednání s dotčeným
orgánem Policií ČR,KŘP Ústeckého kraje,územním odborem vnější služby,Dopravním
inspektorátem Litoměřice ze dne 13.06.2022,pod č.j.KRPU-112361-1/ČJ-2022-040606 <,>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) odst.3,5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5750917

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz