« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení Koželužská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-381748.pdf 237,82 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/381748/22
Č.J.: MMP/383269/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 3.11.2022,který podala právnická osoba STRABAG a.s <.>,IČO
<br> 60838744,Kačírkova 982/4,158 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0502 Koželužská,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku mezi ulicemi Radobyčická a Kalikova
<br> - částečná a úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku mezi
<br> ulicemi Radobyčická a Kalikova – vždy bude uzavřen jen jeden chodník
<br> - oboustranné vyblokování parkovacích stání v úseku mezi ulicemi Radobyčická a Kalikova
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0501 Radčická,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v křižovatce s ulicí Koželužská
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace - uzavřeno místo pro
<br> přecházení za křižovatkou s ulicí Koželužská
<br> - vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Koželužská směrem k OC Plaza
<br> k trvalé dopravní značce č.B28 „Zákaz zastavení“
<br>
<br> místní komunikace IV...
stanovene_DIO_Kozeluzska.pdf 1 734,32 kB
9445/2
<br> sauřadnlce lomových bodů * vodovod V301 X=—823092.4225 Y1—1069403.4204 V302 X=—823098_8775 VB03 X=—823100.7D92 VED4 X=—BB3101.194B V305 X=—823127.4343 VBUG X=—823l92.4434 VBU7 X=—833195.2856
<br> 1069415 3680 [1694152490 Y 1069409.DD74 Y=—1069395.1248 Y=—1069394.5179
<br> souřadnÍce lanových bodů — kqnallzuce ŠD X=—82307B.1480 Y=—1069414.B786 Ši X= “823117 6700 Y=—1069407.6006 52 X=—823IEB.6559 Y=—1069406.3070 S3 X=—823161.2260 Y=—1069399.2466 S4 X=—EE3192.8091 Y=—1069392.4143
<br> 9444
<br> 9443
<br> proc ch budou o 02 ny ?va & uzavírka / chooníku9bade z ušena
<br> :) 9413
<br> pro “CŘ/Jy v celé oléLce Koelužsků.louaou bSOÍ'Ze_
<br> uzvírce chodní 19—
<br> 'o výkazech \Lóvky pro
<br> LEGENDA REKONSTRUUVANÝOHSÍTÁ
<br> VODOVODNÍ ŘAD NOVÝ VE STÁVAJÍCÍ TRASE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NOVĚ VE STÁVAJÍCÍÍ TRASE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY stávající VE STÁVAJÍCÍ TRASE
<br> KANALIZAČNÍ STOKA NOVÁ VE STÁVAJÍCÍ TRASE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NOVĚ VE STÁVAJÍCI TRASE ULIČNÍ VPUSTÍ NOVE VE STÁVAJÍCÍÍ TRASE
<br> 9395/1
<br> KOMUNIKACE (osfultobeton s přídlužbou z žulových kostech) É CHODNÍK (osfoltobeton s přídložbou)
<br> _ CHODNÍK (bekonovů zámková dlažba)
<br> _CHODNÍK (plzeňská dlažbu z žulových desek)
<br> ; ZELEN
<br> kanalÍzuční vpusť šachtu
<br> kunonzoční šachta podzemní hydrant dopravní Značku vjezd,vstup elektrický rozvaděč
<br> <,)(<>—Í>Q<—GEÍU]
<br> vodovodní šaupě M plot lampu © teleF.rozvaděč telef >lz teleF.rozvaděč
<br> LEGENDA DIO-
<br> K4! MS EE Bellu
<br> % UMÍSTĚNÁ LÁVKA
<br> DDČASNĚ SVISLÉ DUPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> SOUČASNÉ SVXSLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> MK
<br> v \__ 0 HLD BKA „
<br> j/.o yk) hodů po “chonTÍfU 0 9437 KANLIZACE © PURADÍUMEZENÍ,* p o přlsůč'm obyvatel 6,8M DDČASNÉ DPLUCENÍ / n-movitost <.>,! “\
<br> STáVAJíCi PRÚŠLAP
<br> / 94 4 P Í snž osou ZAKRESLENY DRIENTAČNĚ,PŘ! PROVÁDĚNÍ sumou PRDVEDENY PODLE PROSTOROVÉ NORMY A VČETNĚ DDDRŽENÍ ÚHLU KŘIŽENI.L PŘED ZAHÁJENIM STAVEBNICH PRACÍ BUDOU v DOSTATEČNÉM PŘEDSHHU VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ SITE )441 9440,<.> D...

Načteno

edesky.cz/d/5750808

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz