« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - stanovení: DZ - II/180 tř. Čs. odboje, Chrást

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-304869.pdf 230,53 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/304869/22
Č.J.: MMP/369156/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 5.9.2022,který podala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje <,>
<br> příspěvková organizace,IČO 72053119,Koterovská 462/162,326 00 Plzeň,po předchozím
<br> projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor
<br> vnější služby,Dopravní inspektorát,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu:
<br>
<br> • na silnici č.II/233 - tř.Čs.odboje (ús.č.6553),v úseku za okružní křižovatkou ve směru
na Plzeň
<br> − osadit svislou dopravní značku č.B28 (Zákaz zastavení) po pravé straně
komunikace za zásobovacím boxem (před provozovnou "Jedlík",č.p.111)
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Důvod stanovení místní úpravy: zamezení zastavování osobních a nákladních automobilů na
<br> chodníku na tř.Čs.odboje a umožnění řádného průchodu chodců
<br>
<br> Realizaci dopravního značení zajistí navrhovatel v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
<br> tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> − místní úpravu provozu na pozemní komunikaci provede dle technické normy ČSN EN 12899-
1,vzorových listů VL.6.1 <.>,TP65-II.vydání,vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí p...
304869_22_Chrast_CsOdboje.pdf 1 272,33 kB
a;
<br> A TUHŠÍIC <,>
<br> sm'v.323 + E43 + A311:
<br> STANOVENO dne: =7 'H- 2022 ČJ: =_/Ž2/kf?í?73 šfífoí Magistrát města Plzně—* * Odbor dopravy,““5"

Načteno

edesky.cz/d/5750805

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz