« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - stanovení: DZ - Březová, Zručská cesta - cyklostezka Bílá Hora Plzeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-309871.pdf 242,95 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor dopravy Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/309871/22 Č.J.: MMP/381985/22 V PLZNI DNE: 7.11.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 7.9.2022,který podala právnická osoba H & B COMPLEX s.r.o <.>,IČO 27602991,Kurzova 2201/22,155 00 Praha,kterou zastupuje Značky Plzeň s.r.o <.>,IČO 27971511,Kaznějov 640,331 51 Kaznějov,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu s t a n o v í místní úpravu provozu: • na účelové komunikaci p.č.980/14 k.ú.Senec u Plzně - nově budovaném úseku stezky pro chodce a cyklisty - spojnici mezi účelovou komunikací č.X1408 ul.28.října (ús.č.6925) a místní komunikací III.třídy č.C1401 ul.Zručská cesta (ús.č.628) − svislé dopravní značky č.C9a (Stezka pro chodce a cyklisty společná) a č.C9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty společné) budou odstraněny a osazeny − vodorovné dopravní značení č.V14 + V15 se symbolem chodce (2x) a V15 se symbolem P4 bude vyznačeno • na silnici č.II/231 ul.28.října (ús.č.3892) u benzínové pumpy Robin Oil ve směru z centra − svislá dopravní značka č.IS20 (Návěst před křižovatkou pro cyklisty): "ZRUČ - SENEC,DRUZTOVÁ (po stezce)" bude odstraněna • na místní komunikaci III.třídy č.C1401 ul.Zručská cesta (ús.č.628) před křižovatkou s nově budovaným úsekem stezky pro chodce a cyklisty ve směru od ul.28.října − svislá dopravní značka č.IS19b (Směrová tabule pro cyklisty vlevo): "ZRUČ - SENEC" bude osazena • na místní komunikaci III...
309871_22_Zrucska_cesta.pdf 680,65 kB
QL aw
<br> (u 115“
<br> all \\"
<br> ' „UT-
<br> al“
<br>.a'v :!3“
<br>.LVSdBůd.VAOLZHHG.'llC)
<br> v _ 5 nazi'tów ' *ŘBNBS'ŠV ?- l: _„ ogaNAxQVNZVNBWM
<br> LEGENDA
<br> É“ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - XXXX KE ZRUŠENÍ
<br> _ XXX SVISLE DOPRAVN! ZNACENX - NÁVRH
<br> &:
<br> vonoaovue DOPRAVNÍ mean!.NÁVRH
<br> CESTAQěŽě)
<br> Hp.//
<br> "PĚECHODMA/ UPEAVA STANOVENO
<br> dne: 1 8 “09' 2022
<br> ČJ: SHW/309 aim/za WP 320 246/21 Magustr t města Plzně
<br> Odbor dopravy M
<br> Nedvěd s.r.o EPR © J FFM T W,PROJBGOWWELM
<br> 1x SKLOPNÝ SLOUPEK
<br> / /
<br> ÚSTNI
<br> V??ZAVA
<br> STANOVENO
<br> dne:“7 'H- 2022
<br> ČJ: &; „what?-M ( zz HNP/3371! SP 22
<br> Magistrát města Izně
<br> Odbor dopravy „©
<br> KmERDVSKÁ 171.126 00 PLZEŘ
<br> vaopaomcrmr VEDPROĚU cop \ PR mm a i 9,Ing.XXXXXX XXXX Ing.XXXXX XXX.fED Vám pamuovsxA
<br> KRAJ.PLZ'ENSKÝ OBEC.ÚŘAD: ÚMO PLZEŘ I
<br> OBJEDNAYEL: STATUTARNl MĚSTO PLZEN
<br> RAZHKO
<br> oo PLZEĚW hl: 377 483 3214 mmm.atomem
<br> Silnice Il/23'I Plzeň,III.28.Film:,Bilé Hora - Ludloužoní ?Hlúlckč slozky na pul-ulo p.č.980/14 \! ů.Sonu u Izně
<br> 5.2.50 I:! Froilan-li cyklistická “Diky na 143.Ol./ll
<br> SITUACE TRVALÉHO DOPRAVNIHO ZNAČENÍ
<br> 560
<br> SOUBOR DŽBAMJJZM
<br> DATUM 612020
<br> STUPEŘ PDPS
<br> mem c <,>
<br> MÉŘÍTKO FNLOHAI PARÉ 1 : 1000 D.2.6 <.>

Načteno

edesky.cz/d/5750804

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz