« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Výzva k odstranění nedostatků podání - anonomní podatel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (69.34 kB)
A.1113“
<br> má.W.„111.41 „42131 HumlanmZunHanunnmuumnmnmm"mmm"
<br> %KBLSB hmmočé/ %(Áq/Í/ /!/Íď// 1; Mg *.'1 3731131.plž/C4;.<.>.;)Gěmjšq; úža—::.<.> _.___ 5.1.57.<.> “ fzwďj/MZpÍ/(Mď /Č-q-AZ0X0Ž/ „"'ÍŽ11: "* až?/lada ":( fá/ ŽÍ/H/ /
<br> M %aúa/ MW)/d xy %
<br> kw %"ďxf/J- /.W AŽMŠŽW%//Mf7/Úw
<br> %W' w/ KMA/„%) „ MÍMM/WW Moi/MM něm M/ WM W /ý/M// %ť/W ÍW
<br> /
Výzva (169.54 kB)
*MUZAX00NEFF3*
MUZAX00NEFF3
<br> Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
<br> Stavební úřad
náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> MUZAS/42003/2022/SU/Bur
MUZA 46595/2022
<br> V Žatci dne 03.11.2022
<br> Pracoviště:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> třída Obránců míru č.p.295 Žatec
XXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
buresova@mesto-zatec.cz
<br> VÝZVA
<br> K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ
<br> Městský úřad Žatec,stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí,jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),shledal,že
podání,které dne 05.10.2022 podal
<br> Anonymní podatel
<br> (dále jen "podatel"),nemá náležitosti podle ustanovení § 37 odst.2,a proto podatele podle § 37
odst. 3 správního řádu
<br> v y z ý v á <,>
<br> aby v termínu do
<br> 7 dnů ode dne doručení
<br> odstranil tyto nedostatky podání:
<br> 1.Upřesnil místo předmětných staveb – číslo předmětného pozemku včetně katastrálního
území
<br> Otisk razítka
<br> Ing.Tomáš T R Á V N Í Č E K,MPA
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu,životního prostředí
<br>
<br> Č.j.MUZA 46595/2022 str.2
<br> Tato výzva musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.Město Žatec a Městys Měcholupy se žádají o
vyvěšení na své úřední desce.Po uplynutí lhůty bude potvrzené rozhodnutí vráceno zpět
stavebnímu úřadu.Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Žatec zveřejněn též způsobem
umožňující dálkový přístup na internetové adrese www.mesto-zatec.cz <.>
<br> Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje,že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>
Správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vyvěšeno dne:……………….<.> Sejmuto dne:…………………………
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
<br> Obdrží:
<br> Anonymní podatel – dle ustanovení §25 odst.2 správního řádu ve...

Načteno

edesky.cz/d/5750408

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz