« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kabel NN Jindřichovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO (340.4 kB)
<.>.<.>.<.>.w.<.> ummaašhm.<.> <.>
<br> “Lie“.l-
<br> &.wmušš nur.<.>
<br> <.>
<br> a_i <.>
<br> <.>
<br> gon—máš ošmmoš :m m::„o 535% m _VŠA.< cca 23303053 N naša: 53552 „:wošwměo: m3.rmmm20>„
<br> | xmcmaá Sám:— - :o<m - érou < Nama
<br>.sm.! r.“M_\Ílwfi.<.>.<.>.ami
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kabel NN Jindřichovice (236.07 kB)
*MUBLX00CFFK1*
MUBLX00CFFK1
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne: 19.10.2022
Spisová zn.: MUBL 17883/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 19009/2022
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: bolinova@mesto-blatna.cz
Datum: 07.11.2022
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 19.10.2022 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,IČ: XXX XX XXX <,>
Jelence XX,262 63 Dolní Hbity (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném vyjádření PČR <,>
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu Strakonice,č.j <.>
KRPC-144805-2/ČJ-2022-020706 ze dne 02.11.2022 <,>
<br>
stanovuje žadateli
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnici č.III/1732 v místní části Jindřichovice a místní komunikaci na pozemku
parc.č.452/1,k.ú.Jindřichovice u Blatenky <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> Ve vyznačení zvláštního užívání silnice III/1732 v místní části Jindřichovice <.>
<br> Pracovní místa budou vyznačena pomocí následujících dopravních značek a zařízení:
<br> A 15 Práce na silnici
B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod.)
B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti
Z 4a,b Směrovací deska se šikmými pruhy směrem vlevo/vpravo
<br> Umístění jednotlivých dopravních značek a zařízení bude provedeno podle situace dopravně
inženýrského opatření (DIO),které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
Jele...

Načteno

edesky.cz/d/5750175

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz