« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška[1].pdf [1,22 MB]
ZÍ„%33
<br> Dae „: dream „
<br> _ &;!ŠŽEŘLGL Ědižú 'az—I: :nš
<br> '.„.<.>.<.> ___.<.> zaa „umana-,;:
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> MZE-5964012022—16212
<br> Spisová značka.: MZE—59640/2022—16212
<br> cí.: E iliilililiili iii “Wiiiiiiillilllllillili Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.mzedmXXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-maíl: Jiri.Bin©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 3.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s s 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 513 lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1711012020—MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE—4989212021-16212 ze dne 14.9.2021 následovně:
<br> I.Zrušuje se bod 2.1 <.>
<br> Dosavadní body 2.2.a 2.3.se označují jako body 2.1.a 2.2 <.>
<br> Il <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.171 10/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-4989212021-16212 ze dne 14.9.2021,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1.1.2023 <.>
<br> IV <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>

Načteno

edesky.cz/d/5749283

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz