« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Výzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh Kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br> KUPNÍ SMLOUVA
<br>
dle ustanovení § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> název společnosti.<.> <.>
Zapsaná v OR u …,oddíl …,vložka …
sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Město Štětí
Se sídlem: Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
IČO: 00264466
DIČ: 00264466
Zastoupena: Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta
Bankovní spojení: MONETA Money Bank,a.s <.>
Číslo účtu: 1000784/0600
(dále jen „kupující“)
<br> Oba společně,dále jen „smluvní strany“ <,>
<br>
uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji 1 ks nového
automobilu <.>
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Vymezení pojmů
V této smlouvě je pojmem:
1.„automobil / vůz“ – Rozumí se nový dopravní automobil XXXXXXXXXXXXXX,jehož
<br> specifikace je uvedena v Příloze č.1 této smlouvy <.>
<br> 2.„nabídka prodávajícího“ – rozumí se nabídka prodávajícího podaná v souladu se zadávací
<br> dokumentací kupujícího k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „Dopravní
automobil pro JSDH Štětí“ <.>
<br>
Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movitým věcem - 1 ks automobilu
a jeho příslušenství,specifikované v Příloze č.1 této smlouvy <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2.Prodávající prohlašuje,že automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č.56/2001 Sb.<,>
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č.341/2014 Sb <.>,o schválení technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,vyhlášky č.35/2007 Sb <.>,o technických podmínkách požární techniky,ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.247/2001 Sb <.>,o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
Článek III <.>
Základní povinnosti kupujícího
<br> 1.Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za automobil uvedeno...
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele.pdf
Příloha č.2
<br>
Čestné prohlášení dodavatele
<br> za účelem účasti v zadávacím řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu
<br>
Prohlašuji tímto čestně,že jsem podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
zakázek,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) způsobilým dodavatelem pro
veřejnou zakázku <,>
<br> dle § 74 odst.1 písm.a) zákona jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
<br> před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3
k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; jsem si vědom,že k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží <,>
<br>
dle § 74 odst.1 písm.b) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla
<br> v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> dle § 74 odst.1 písm.c) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla
<br> splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění <,>
<br>
dle § 74 odst.1 písm.d) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla
<br> splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti <,>
<br>
dle § 74 odst.1 písm.e) zákona nejsem v likvidaci (§ 187 zákona č.89/2012 Sb.<,>
<br> občanský zákoník,ve znění pozdeějších předpisů),proti
mně nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona
č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon),ve znění pozdějších předpisů),vůči
mně nebyla nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu (například zákon č.21/1992 Sb <.>,o
bankách,ve znění pozdějších předpisů,zákon č <.>
87/1995 Sb <.>,o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění
zákona České národní rady č.586/1992 Sb <.>,o daních z
příjmů,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.363/1999
Sb <.>,o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících
zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele <.>
<br>
dle § 74 odst.2 zákona jsem-li...
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.pdf
Příloha č.1 - Krycí list nabídky
<br> Veřejná zakázka
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku
<br> Název veřejné zakázky: „Dopravní automobil skříňový pro JSDH Štětí“
<br> Údaje o dodavateli
<br> Obchodní jméno:
<br> Právní forma:
<br> Sídlo:
<br> Korespondenční adresa:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail,datová schránka:
<br> Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Cenová nabídka
<br>
<br> Celková cena
veřejné zakázky
(díla) bez DPH Hodnota DPH
<br> Celková cena
veřejné zakázky
<br> (díla) včetně DPH
<br> Cena díla:
<br> Oprávněná osoba dodavatele
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Podpis oprávněné osoby dodavatele:
<br> Razítko:
<br>
Datum:
<br>
<br> 2022-11-04T10:41:30+0000
<br>
2022-11-04T10:46:50+0000
20221104113915641(2).pdf
Město Štětí,Mírové náměstí 153,411 08 Štětí
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE NA DODÁVKU v RÁMCI
<br> VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NAZVANÉ „DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH
<br> ŠTĚTÍ“
<br> v
<br> zadávané mimo režim Zákona o.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisu,(odkazy na paragrafová znění Zákona č.134/2016 Sb <.>,O zadávání veřejných zakázekjsou pouze metodickými odkazy pro účely tohoto zadávacího řízení) <.>
<br> Č.j <.>
<br> 1307-14789/2022/OSŽPD/Ho
<br> identifikační údajezadavatela
<br> Název veřejné zakázky: „Dopravní automobil pro JSDH Štětí“
<br> Zadavatel: Město Štětí „ „
<br> Svídlo: Mírové náměstí 163,Stětí,PSC: 411 08
<br> IC:v 00264466
<br> DIC: C200264466
<br> Osoba Oprávněná
<br> jednat za zadavatele: Mgr.lng.XXXXXXXX XXXXX,starosta
<br> Kontaktní osoby: Mgr.XXXX XXXXX,vedouci Odboru stavebního,životního prostředí a dopravy Městského úřadu Štětí
<br> Telefon: 416 859 314
<br> E-mail: petrnovak.oszpd©stetícz
<br> Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
<br> Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka „Dopravní automobil pro JSDH Štětí" <.>
<br> Technické podmínky pro dopravní automobil
<br> 1.Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z" (Základním),kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“,s celkovou hmotnosti do 3500 kg (dále jen „DA“) <.>
<br> 2.DA musí splnit požadavky:
<br> a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek,které budou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část ll.(technický průkaz) <,>
<br> b) stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb <.>,o technických podmínkách požární techniky,ve znění pozdějších předpisů,a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku,případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou <,>
<br> o) stanovené vyhláškou č.247/2001 Sb <.>,o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,ve zn...

Načteno

edesky.cz/d/5746299

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz