« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Pronájem startovacího bytu č. 6, Zahradní 747 ve Štětí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o nájem startovacího bytu.pdf
MĚSTO ŠTĚTÍ,Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
IČ: 00264466,DIČ: CZ00264466
<br>
<br>
Žádost o nájem startovacího bytu č.……,Zahradní ……….ve Štětí
<br> 1.Údaje o žadateli
<br> jméno a příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.rodné číslo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> rodinný stav: …………………….<.>.… státní občanství:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> č.tel.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.e-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> adresa trvalého bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> hlášen k trvalému pobytu od:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> razítko ohlašovny:
<br>
adresa současného bydliště/adresa pro doručování:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
2.Současné bytové poměry žadatele
(údaje vyplní žadatel a potvrdí správce,příp.vlastník domu,bytu)
<br> I.Charakter bytu II.Velikost bytu
<br> a) obecní a) 0+1
b) družstevní b) 1+1
c) osobní vlastnictví c) 0+2
d) podnikový d) 3+1
e) služební e) 4+1
f) ...
byt č. 6, Zahradní 747.pdf
MĚSTO ŠTĚTÍ,Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
IČ: 00264466,DIČ: CZ00264466
<br>
<br>
MMěěssttoo ŠŠttěěttíí zzvveeřřeejjňňuujjee pprroonnáájjeemm uuvvoollnněěnnééhhoo
ssttaarrttoovvaaccííhhoo bbyyttuu čč.<.> 66,<,> ZZaahhrraaddnníí 774477
<br> vvee ŠŠttěěttíí;;
nnaa ppoozzeemmkkuu pp.<.> čč.<.> 996644//22,<,> zzaassttaavvěěnnáá pplloocchhaa aa nnááddvvoořříí,<,> jjeehhoožž ssoouuččáássttíí
<br> jjee bbuuddoovvaa čč.<.> pp.<.> 774477,<,> bbyyttoovvýý ddůůmm,<,> vv uull.<.> ZZaahhrraaddnníí vvee ŠŠttěěttíí,<,> ttoo vvššee
zzaappssáánnoo nnaa lliissttuu vvllaassttnniiccttvvíí 11 pprroo kkaattaassttrráállnníí úúzzeemmíí ŠŠttěěttíí II.<.> vveeddeennéémm
<br> KKaattaassttrráállnníímm úúřřaaddeemm pprroo ÚÚsstteecckkýý kkrraajj,<,> KKaattaassttrráállnníí pprraaccoovviiššttěě
LLiittoomměěřřiiccee
<br>
Byt o velikosti 1+0 ve 2.podlaží - celková plocha 45,39 m2 <.>
<br> (předsíň – 5,59 m2; pokoj č.1 – 21,7 m2; koupelna + WC – 3,72 m2;
sklep – 7,18 m2; balkon – 5,93 m2; komora – 1,27 m2)
<br> Výše nájemného: 36,- Kč/m2 <.>
<br>
Zájemci o uvedený byt si vyzvednou formulář „Žádost o nájem
startovacího bytu“ v kanceláři č.16,1.poschodí MěÚ ve Štětí nebo si
tuto žádost mohou stáhnout z webových stránek města Radnice
a samospráva/ formuláře a žádosti/ odbor majetku a investic/žádost o
nájem startovacího bytu <.>
<br>
Prohlídka bytu se uskuteční dne 9.11.2022 v době
od 16.00 hod.do 16.30 hod <.>
<br>
Termín ukončení podání žádosti je 21.11.2022 <.>
<br>
Případné dotazy volejte na tel.416 859 303 nebo sdělte na e-mailovou
adresu: lucie.sarmanova@steti.cz
<br>
Zveřejněno: 3.11.2022
Sejmuto: 22.11.2022

Načteno

edesky.cz/d/5743256

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz