« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Motýlí výstavba vodovodní a kanalizační přípojky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-376353.pdf 231,36 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/376353/22
Č.J.: MMP/378163/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 2.11.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 1.11.2022,který podala právnická osoba LANDSTAV s.r.o <.>,IČO
<br> 26347423,Skvrňany 84,318 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 2513 Motýlí,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku vedle objektu Motýlí 40 – překop po polovinách
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku vedle objektu
<br> Motýlí 40
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku vedle objektu Motýlí 40 – po levé straně od Květné
<br> ulice
<br>
<br> z důvodu: Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt na parc.č.5203/1
<br> v termínu: 14.11.2022 – 31.11.2022
<br>
<br> dle přiložených odsouhlasených situací DIO (1x),1x schéma dle TP 66 č.B/2,které tvoří
<br> přílohu tohoto stanovení,za splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Dopravní značení pro vyblokování parkovacích stání:
<br> • Dopravní značky na vyblokování parkovacích stání budou osazeny v časovém
předstihu dle po...
DIO_-_Motyli_-_vodovodni_a_kanalizacni_pripojka.pdf 1 327,57 kB
O
<br> ZZ
<br> volný prostor
<br> 20m
<br> 04b
<br> ZZ
<br> 2)
<br> cca 50
<br> Schéma B/2
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najedenjízdnl pruh <.>
<br> STANOVENO dne: Z // %)čč/
<br> ČJ: %P/jřďfíýz Magistrát města Plzně Odbor dopravy ©
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannými směrovacímideskamí odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocykíisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2)
<br> 2) užití dopravních značek a dopra vnlch zařizení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématB/16ažB/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP ESG/21015
<br> 63
<br> >< Da 5% É D4 3 s IL “Ě Q) 5 :S 0.B s e.g gn č % A: <.>
<br> 7311115,342 prvků
<br> fčJ:./7//)_/f%ď/é„ygá/ r-Aagístrát města Pízně.<.> C !bor dopravy
<br> -Os

Načteno

edesky.cz/d/5743022

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz