« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Majakovského x Spojenců

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

370055_22_Majakovskeho.pdf 493,48 kB
STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA:
<br> Vodovod a kanalizace do DN 500mm jsou chráněny ochranným pásmem 1,5 m
<br> 50 101 KOMUNIKACE
<br> ].?Ě/EáL/ooug caw/4m 9-36 “2 41- 2022.Ma fm>/aw 033727,NHP/399 434/22 sta Plzně „,\
<br> Měaššííšl mě.dd Liu._
<br> legenda.-
<br> nový obrubník
<br> od vnější hrany potrubí na obě strany.Sdělovací kabely 02 (2 a UPstou chráněny ochranným pásmem 1,5 m od osy kabelu na obě strany.Podzemnívedenído 110 ije chráněno ochranným pásmem 1 m od osy kabelu ' <.>,:,„a MHW; W stava ]ICI obrubmk Vedení plynu NTLje chráněno ochranným pásmem 1,0 rn od vnějšíhrzny mmmmm rušený Oerbník potrubí na obě strany <.>,<.>,<,>,H-,»»»»»»»»»»»»» — stavajla chodmk Vedeníteplovodu je chráněno ochranným pásmem 2,5 m od vnější hranv Půtfub' "3 Obe “"my- katastrální hranice 0 navržený dopravní sloupek
<br> stožár VO,uliční vpusť,šachta
<br> „ W? Pozn.: Podzemní sítě jsou zakreslany pouze informativně.Před zahájením zemních prací je nutné jejich vytýčení!,? g a ? STAVEBNI OBJEKTY PLOCHY
<br> nová konstrukce vozovky nová konstrukce chodníku upravená zeleň
<br> opravený povrch vozovky
<br> bezbariérové úpravy — dlažba
<br> Klatovská třída 10 a 12 301 00 Plzeň
<br> Česká republika
<br> tel ' 378 037 111
<br> OSAZENÍ soz P4 (DEJ PŘEDNOST VJÍŽDĚ) _NA STÁVAJÍCÍ SLOUP vo ' » " — _ _.l,„,„ v ““ l SPRAVA VEREJNEHO STATKU MESTA PLZNE,příspěvková organizace ÚS“ ÚSEK DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ,š Š š OBJEDNAT“ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEN,náměstí Republiky 1,306 32 Plzeň š š NAVRHL VVPRACGVAL:,ZODPOVĚDNÝPROJEKTANT: KONTRDLOVAL: __ * ; o ? ;,; I „ lNG.XXXXXX XXXXX KX ING.XXXXXX XXXXXXXXX ING.XXXXXX XXXXXXXXX DSP ; \LLJ š lukesmaíůplzenru,íeliXXXXXXXX /,g;; :: L'IJ ; KRAJ/MĚSTD: \ PLZENSký/PLZEN \ ÚMO: PLZENl MĚŘ/TKO: 1:50 5" U).-,<,> „ „,„.: ;D 53497 Š ; STAVEBNI UPRAVA KRIZOVATKY MAJAKOVSKEHO - SPOJENCU 223; 32/2021— ŠĚ Č“ D.DOKUMENTACE OBJEKTU “WW ““ š &' NÁZEVPŘÍLOHV:,D 1 2 5 ; SITUACE POZEMNI KOMUNIKACE ' '
<br> Š : Š !
22-370055.pdf 241,22 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/370055/22
Č.J.: MMP/379477/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 2.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen
<br> „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě návrhu,který podala právnická
<br> osoba VIDA GROUP s.r.o <.>,IČO 29158206,U Školky 355/19,326 00 Plzeň,ze dne 25.10.2022 <,>
<br> po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň <,>
<br> Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-157045-2/ČJ-2022-030506-3,ze
<br> dne 27.10.2022,podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.4 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> • na místní komunikaci III.třídy C 1805 - Majakovského (ús.č.9580),před vyústěním
komunikace do křižovatky Majakovského x Spojenců ve směru od ul.Vaníčkova
<br> − osadit svislou dopravní značku č.P4 (Dej přednost v jízdě!) na sloup VO č.11402
<br>
v termínu: do stanovení místní úpravy provozu,max.na dobu 60 dnů od účinnosti tohoto
<br> opatření
<br>
<br> dle přiložené situace
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> − realizaci dopravního značení provede dle technické normy ČSN EN 12899-1,vzorových listů
VL.6.1 <.>,TP 65 – II.vydání,vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015,kterou se provádějí
<br> pravidla provozu na pozemních komunikacích,profesně způsobilá osoba,kterou pověří
<br> žadatel <,>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Plzně obdr...

Načteno

edesky.cz/d/5743021

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz