« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení centrum města Plzně, Vánoční strom 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-373810.pdf 278,74 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/373810/22
Č.J.: MMP/379099/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 2.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 31.10.2022,který podalo Statutární město Plzeň,IČO 00075370 <,>
<br> náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň,které zastupuje Magistrát města Plzně,Odbor
<br> prezentace a marketingu,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,306 32 Plzeň,po
<br> předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň <,>
<br> Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-159126-2/ČJ-2022-030506-2,ze
<br> dne 1.listopadu 2022 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0112 Dřevěná
<br> – úplná uzavírka vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Pražská k náměstí Republiky
<br> Termín: 27.11.2022 od 15.00 do 19.00 hodin
<br> - vyblokování parkovacích stání (vč.zásobovacích boxů) v úseku ulic Pražská – náměstí
<br> Republiky
<br> Termín: 27.11.2022 od 00.00 do 20.00 hodin
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0113 Pražská
<br> – úplná uzavírka vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Perlová k náměstí Republiky (mimo
<br> vozidla s povolením MMP)
<br> Termín: 27.11.2022 od 15.00 do 19.00 hodin
<br> - vyblokování parkovacích stání (vč.zásobovacího boxu) v úseku ulic Perlová – náměstí
<br> Republiky
<br> Termín: 27.11.2022 od 00.00 do 20.00 hodin
<br>...
stanovene_DIO_Vanocni_strom_2022.pdf 1 190,98 kB
LNB-
<br> julia
<br> "“na
<br>.mmocwřmo A
<br> & & 1.1 mlMub-ZGJBOVAM xlaimřm'ckow-LYE BíizRuDovuA <,>
<br> JOUOLDM ZPC MUŽE-LA WEBY) Wim/LEM
<br> cm + EIJ (wa szAPW'D Povomwl
<br> *; lv" H::
<br> E mW.-Jy v mw
<br> Dom.ElM'Mlt'oNNO')
<br> v \ln (a) “ Šaman?
<br> INZ END umu <.>,'// :*; „.= mmm „_
<br> n a www)
<br> muwn \' nucena-'
<br> f,! !1
<br> mm m
<br> BZ! E 13 nm DNk muzou 002mm-
<br> mu:.<.> ur »“er.u
<br> Bm
<br> !
<br> ymmm,<.> 3 <,>
<br> ng \
<br>.umnaoazmnaamum
<br> gunňGblZ
<br> UPOZORNĚNH
<br> - Dopmni oputhní budu p?ed zpmvombním v datumu:“ pbdsu'hu uznavam na za.<.> —hmmm sluzbu.Hasiaký záchranný sbor a Policii ČR <.>
<br> — masu! minu-uhlí nornvuicn IIIAČIK nun nom-uo "tomm nun-in
<br> - u vimu no lužní rncnonul uznáni uomumm : omentum a: II nun! wm" Danun Pomalu <.>
<br> LEGENDA :
<br> B 28 a E 13 'PLATI DNE 27,11.<.>.<.>." PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJlCl SVlSLÉ DOPRAVNl ZNAČENI -ZAKRÝT
<br> STÁVAJlCl SVISLÉ DOPRAVNl ZNAČENl
<br> STÁVAJICI VODORDVNE DOPRAVNI zNACENI
<br> POZNÁMKA:
<br> Dopravní matení bude provedeno v snuxnuu : CSN EN 123994 sm svislé dnpmvnl značunl - cen \: sme aapmynr znacky (wo/zona),ČSN 13 EN 126994 sram svisle dopravni znalenI-Čásl 3: Smamye slounky a odrazky.esn EN 1435 Vodvmvne dopravní značení.Pnžndnvky na dopravní značení.XXXX XXX v souladu : TP XX usady pro dopravní znamu na anzemnim komunikacích,TP ss Zásady pm oznam/am pracnvnlch mlsl na pozemních komunikacích.: TP u: Zásady pro vcdnmvnú dopravn! znabuní na pozamnlch komumkacích u v wuladu „ zákonem & ast/zonu sn <.>,:: pmvozu na puzemnlch knmunlkacích a s vyhláškou :.294mm sn.<.> klamu se provádějí pmvmla prwazu na pozemních kumuanclch <.>
<br> tw ' v manolumvíř,i j 4 QÉ'
<br> nz budnu umístěny se spodním ckralcm značky „.vysce nejméně 0.50 m nad amyní velmy.v]cdnolnó výšce v rámd pmnnvnlha mlsla.nz budau upevněny na podpsmýcn alaupcam,mm budnu npallany uwnny'ml & mmm pruhy z mlmmuuxnl Iéna nnimdnň Křídy RI.šn'ka pruhů 0.10.0.10 m.culkwá amka bare...

Načteno

edesky.cz/d/5743018

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz