« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravmíé značení III/18050 V Radčicích 61, realizace vodovodní přípojky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-381285.pdf 232,47 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/381285/22
Č.J.: MMP/381383/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 3.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 3.11.2022,který podala který podala fyzická osoba p.XXXXXXXXX XXXX <,>
<br> nar.XX.X.XXXX,V Radčicích 297/61,322 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
III/180 50 V Radčicích,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku před objektem V Radčicích č.297/61
<br>
<br> z důvodu: realizace vodovodní přípojky
<br>
<br> v termínu: 10.11.2022 – 25.11.2022
<br> - výkopové práce pouze 10.11.2022 – 11.11.2022
- pokládka asfaltu do 25.11.2022
<br>
<br> dle přiloženého odsouhlaseného schéma TP 66 č.B/2,která tvoří přílohu tohoto stanovení <,>
<br> za splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> • V době provádění stavebních prací bude zajištěn plynulý průjezd podél pracovního
místa v minimální šířce 3,5 m <.>
<br> • Do doby provedení konečných úprav budou nerovnosti na vozovce označeny dopravní
značkou č.A7a „Nerovnost vozovky“ <.>
<br> • Společné umístění,resp.kombinace desek č.Z4a + č.Z4b s deskami č.Z4d + č.Z4e
v rámci jednoho...
stanovene_DIO_V_Radcicich.pdf 1 125,74 kB
:DD.<.> DO _.<.>.5 &
<br> © >> šou „oavo mim 9me ŠŠŠ
<br> ÁŠŠŠŘNŠ „a \šš “\ „%
<br> 02m>02<._.m
<br> NNON.<.> OQ.<.> DO

Načteno

edesky.cz/d/5743017

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz