« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Stanovisko MŽP k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021 – 2027“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vypořádání vyjádření Plán dílčího povodí Horní Vltavy (177.55 kB)
1
<br>
Vypořádání vyjádření obdržených v zákonné lhůtě k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021–2027“ a jeho vyhodnocení SEA
<br>
Zpracovateli Vyhodnocení koncepce „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021–2027“,byla prostřednictvím příslušného úřadu,Ministerstva životního prostředí <,>
<br> odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,předána vyjádření,obdržená ke zveřejněnému návrhu koncepce a k jeho Vyhodnocení <.>
<br> Vzhledem k tomu,že v případě této koncepce bylo dle § 10f,odst.2 zákona upuštěno od veřejného projednání,nebyly v procesu vzneseny připomínky na
<br> veřejném projednání a vypořádání tak obsahuje připomínky,vznesené ve lhůtě dle § 10f,odst.6 zákona <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Subjekt Připomínky Vyjádření
1.Česká inspekce
<br> životního
prostředí
<br> Vyjádření OI Praha (ČIŽP OI PH)
ČIŽP OI PH neuplatňuje z hlediska své působnosti připomínky <.>
<br> 1.Oddělení ochrany ovzduší:
Z hlediska zákona č.201/2012 Sb.o ochraně ovzduší,v platném znění,nemáme k předloženému
návrhu připomínky <.>
<br> 2.Oddělení ochrany vod:
K předloženému návrhu koncepce nemá oddělení ochrany vod ČIŽP OI PH připomínky <.>
<br> 3.Oddělení odpadového hospodářství:
K předloženému návrhu koncepce nemá ČIŽP OI PH z hlediska zákona č.541/2021 Sb <.>,o odpadech,v
platném a účinném znění,žádné připomínky <.>
<br> 4.Oddělení ochrany přírody:
K předloženému návrhu koncepce nemáme z hlediska ochrany zájmů chráněných zákonem č.114/92
Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném a účinném znění žádné připomínky.Plán dílčího povodí Horní
Vltavy 2021–2027 je koncepčním materiálem.Možné přímé a nepřímé vlivy,případně vzájemnou
kumulaci vlivů na zájmy ochrany přírody chráněné zákonem č.114/92 Sb.je třeba řešit po doplnění
technických parametrů a místních znalostí území v rámci jednotlivých záměrů <.>
<br> 5.Oddělení ochrany lesa:
Z hlediska zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve
znění pozdějších předp...
Stanovisko MŽP - Plán dílčího povodí Horní Vltavy (603.17 kB)
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br>
Praha dne 1.listopadu 2022
Č.j.: MZP/2022/710/4087
Vyřizuje: Ing.Hejhal
Tel.: 267 122 730
E-mail: Jan.Hejhal@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
STANOVISKO
<br> Ministerstva životního prostředí
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br> „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021 – 2027“
<br> Předkladatel koncepce: Povodí Vltavy,státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 – Smíchov
<br>
Zpracovatelé hodnocení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> (držitel autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů,č.j.osvědčení <,>
resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 5920/946/OPV/93 <,>
prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2021/710/5857)
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br> Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 2/28
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXX
<br> (držitel autorizace k provádění posouzení dle § XXi odst.2
zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
ve znění pozdějších předpisů,č.j.osvědčení <,>
resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 630/66/05 <,>
prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2020/630/507)
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> prof.Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Stručný popis koncepce:
<br> Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021 – 2027 (dále také „koncepce“ či „PDP HVL“) představuje
strategický dokument,jeho...

Načteno

edesky.cz/d/5742365

Meta

EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz