« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení na ÚK: DZ - X3502 Jasmínová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-377427.pdf 229,73 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br>
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/377427/22
Č.J.: MMP/378799/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 2.11.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 1.11.2022,který podala právnická osoba Krajské ředitelství policie
<br> Plzeňského kraje,Dopravní inspektorát,IČO 75151529,Nádražní 2437/2,301 00 Plzeň,po
<br> předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň <,>
<br> Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze
<br> dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na:
<br>
<br> veřejně přístupné účelové komunikaci X 3502 Jasmínová v Plzni (č.úseku 10533) -
<br> vyblokování 8 parkovacích stání v úseku veřejného parkoviště mezi objekty Nepomucká 43 a
<br> Nepomucká 45
<br>
<br> z důvodu: Nahrazení parkovacích míst pro PČR – rekonstrukce budovy
<br>
<br> v termínu: 6.11.2022 – 9.11.2022
<br>
dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za splnění
<br> následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Dopravní značení pro vyblokování parkovacích stání:
<br> − Dopravní značky na vyblokování parkovacích stání budou osazeny v časovém
předstihu dle rozhodnutí silničního správního úřadu,jehož nedílnou součástí bude toto
<br> stanovení <.>
<br> • Osazení dopravního značení provede profesně způso...
DIO_-_Jasminova_ucelova_komunikace_-_vyblokovani.pdf 663,33 kB
wwm+mpw+mmm
<br> mNm+me+mmm

Načteno

edesky.cz/d/5741728

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz