« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení Klatovská třída 1- 5, oprava povrchu parkovacího pruhu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-378321.pdf 230,53 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/378321/22
Č.J.: MMP/378893/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 2.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 1.11.2022,který podala právnická osoba KT Stavby s.r.o <.>,IČO
<br> 29124484,Mostice 14,330 35 Zahrádka,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy č.D0306 Klatovská třída,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku před objekty Klatovská č.112/5 – č.114/1
<br> - označení pracovního místa v chodníku před objekty Klatovská č.112/5 – č.114/1
<br>
<br> z důvodu: oprava povrchu parkovacího pruhu
<br> v termínu: 14.11.2022 – 18.11.2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> • Dopravní značky na vyblokování parkovacích stání budou osazeny v časovém předstihu
dle povolení silničního správního úřadu,jehož nedílnou součástí bude toto stanovení <.>
<br> Žadatel zajistí označení vozidel stavby <.>
<br>
<br> • Dopravní značení pro označení pracovního místa v chodníku bude provedeno dle TP 66
- schéma č...
stanovene_DIO_Klatovska_1-5.pdf 1 524,93 kB
14.1 11022 - 1 8.11.2022
<br> &* »
<br> Klatovská třída 5 oprava povrchu
<br> 1)
<br> 22
<br> ZZ
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> Schéma BI17
<br> Standardní pracovní místo na chodníku,stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty <.>
<br> podélné uzávěry dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> červená výstražná světla typu 3.podélný odstup do 50m
<br> un <.>
<br> pl'lCl'lé uzávěy dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře
<br> hodnotaA min.1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky
<br> STANOVENO
<br> dne: !(.// Áď/ó
<br> ČJ: MWÝWf—á'í :
<br> Magistrát města Izne Odbor dopravy
<br> 1) označení pracovniho místa na vozovce podle schémat 8/1,5/2,8/4 až 3/6,8/8,3/9,B/ 12 až B/14.3
<br> TP 66/21015
<br> š
<br> 81

Načteno

edesky.cz/d/5741726

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz