« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovené přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-pup-oop-i29-martinsky-jarm.2022.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném znění
a podle § 77 odst.5,zákona o silničním provozu,v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“)
<br>
STANOVUJE
<br>
žadateli: Městysu Bernartice,Náměstí svobody 33,398 43 Bernartice,IČO 002 49 530
<br>
přechodnou úpravu provozu na úseku silnice I/29 v Bernarticích,okr.Písek
(dle doloženého návrhu DIO)
<br>
Důvod: konání kulturní akce „Martinský jarmark“
<br> Termín: 12.11.2022 (od 06:00 hod.do 15:00 hod.)
<br>
Za těchto podmínek:
1.Umístění značek na silnici I/29 je stanoveno dle doloženého návrhu DIO.Návrh DIO je nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení <.>
2.Bude dodrženo vyjádření Policie ČR,KŘP JčK,dopravního inspektorátu Písek,č.j.: KRPC-143390-2/ČJ-2022-
<br> 020506-I ze dne 26.10.2022.Bez omezení bude zachován průjezd vozidel na silnici I.třídy.Stánky,pouťové
atrakce a další zařízení nesmí být umístěna v rozhledech křižovatek,v komunikacích tak,aby nedocházelo
k ohrožování bezpečnosti silničního provozu <.>
<br> 3.Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 4.Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny...
over.-dio-pup-oop-i29-martin.jarm.2022.pdf
Kč „52 A.<.> /!% !! T? f'“ !? - šita.f——.<.>.<.>.„3“ "?"?,i" “3—
<br> *ffí'ř !? !- win.? L:?
<br> I <.>,—
<br>.':";__'_'___ :=? _ - „=“-“.<.>.V _.? “Égl- až? 331 fixační-f(— “_t _ :? _
<br> 3x 922 4 E43 „ ť/IÚDČ/ „ 0—4 J'mfr áwaešgf 6 )( B 203 (30)
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JíHDČESKÝ KRAJ Odbor dopravy & sššnšmího hospodářství
<br> D." ačen' s „ ' cjpzxzwéoežš/MŽ <.>
<br> Ze dne 3/7OŽPŽŽ/J <,>
<br> Elektronický 1 „102022 Certiflkát '
<br> Jméno : Ing <.>
<br> Vydal : PoslSi ' ed CA 4
<br> Platnost do : 19.102 3 :19t25-000 +02:00 „sms

Načteno

edesky.cz/d/5739205

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz