« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 25.10.2022 D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla: Informace podle §9b zákona č.100/2001 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost-SO-222_MDCR0C3O927F.pdf
I
<br> % Miníiteíiívo dopíavy
-PODATElNA '
<br> oO'lO: 0 6 -06- ?On
'Ž/,>
<br>,A_J
Pozn.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> IListy
<br> W
l()'
<br> -5-
<br> i <.>,' i ":
<br> llIIllIlllllllllIlllIlllllllllllIIllllIlllIllIllIlllllllIllllIllIlllIl
ňDCRP%08Z9B
<br> Adresa příslušného úřadu
<br> Uřad:
<br> Ulice:
<br> 7 =í PSC'.obec:
<br> Ministerstvo dopravy
<br> Nábřeží Ludvíka Svobody 1 222/12 <.>
<br> 110 'I 5 Praha 1
<br> podle ustanoverff S,1IO odst.l a 2 zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),a F3 18b vyhlášky č.503/2006 sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování <,>
územního opatření a stavebního řádu
<br> CAST A
<br> I.Identifikační údaje stavebního záměru
<br> (název,místo,účel stavby)
<br>,<,> D3 0312/l Kaplice nádraží - Nažidla"
<br> Stavba veřejně prospěšná
<br> Jihočeský kraj
Katastrální území pro níže uvedené SO: Suchdol u Bujanova
<br> Řada 200
SO 222
<br> Mostní objekty a zdi
Zárubní zdi na odpočívce vpravo
<br> II.Identifikační údaje stavebníka
<br> (fyzická osoba uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu
<br> pro doručování,není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou
<br> činností,uvede fyzická osoba jméno,příjmení,datum narození,IC,bylo-li přiděleno,místo trvalého
pobytu popřípadě též adresu pro doručování,není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba
<br> uvede název nebo obchodní firmu,IC,bylo-li přiděleno,adresu sídlapopřípadě též adresu pro doručování <,>
není-li shodná s adresou sídla,osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
<br> Ředitelství silnic a dálnic (lR,státní příspěvková organizace
<br> se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 - Nusfe
<br> IČ: 65993390,DIČ: CZ65993390
<br> Podává-li žádost více osob,připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
<br> č ano % ne
<br> I
<br>
<br>,<,> D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla"
<br> ...
zadost-hl_trasa_MDCR0C3O926K.pdf
IlllIllIIllIIIllllllllllllllIlllllIIIllIIIllIIIIlllIIIIllIIIIIIlllllll
ňDCRP000ŘYVQ
<br> Adresa příslušného úřadu
<br> Llsty
<br> Přllohy
<br> Věc: ZADOST O STAVEBNI POVOLENI
<br> podle ustanovení fi 110 odst.l a 2 zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebním řládu
<br> (stavební zákon),a ífi 18b vyhlášky č.503/2006 sb <.>,o podrobnější úpravě územniho rozhodování <,>
územního opatření a stavebního řádu
<br> I.Identifikaění údaje stavebního záměru
<br> (název,místo,účel stavby)
<br>,<,> D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla"
<br> Stavba veřejně prospěšná
<br> CAST A
<br> Jihočeský kraj
<br> Katastrální území: Kaplice,Stradov u Kaplice,Střítež u Kaplice,Suchdol u Bujanova,Zdíky,Žd'ár u
<br> Kaplice,Omlenice
<br> Rada 100
<br> SO 101
<br> SO Ill
<br> SO 112.1
<br> SO 125
<br> SO 126
<br> SO 154
<br> SO 17'1.2
<br> Řada 200
<br> SO 201
<br> SO 202
<br> SO 203
<br> SO 204
<br> SO 206
<br> SO 207
<br> SO 210
<br> SO 2'H
<br> SO 2'13
<br> SO 221
<br> Řada 300
<br> SO 301
<br> SO 311
<br> Obiekty pozemmch komunikací
Dálnice D3 - km "159,550-171,540
<br> MÚK Kaplice
<br> Úprava LBP Novodomského potoka
<br> Odpočívka vlevo
<br> Odpočívka vpravo
<br> Provizorm napojem odpočívek Suchdol - stavba dočasná
<br> Portály dopravního značem
<br> Mostm obiekty a zdi
Most přes železničm trat' u obce Raveň
<br> Most přes účelovou komunikaci a Rožnovský potok
<br> Most přes MK a Blažkovský potok
<br> Most přes MK u Kaplice
<br> Most přes Stradovský potok
<br> Most přes větev MÚK Kaplice
<br> Most přes Novodomský potok
<br> Mostm estakáda Zdíky
<br> Mostní estakáda Suchdol
<br> Opěrná zed' na MÚK Kaplice
<br> Vodohospodářské obiekty
Kanalizace dálnice
<br> ORL a retenční nádrže
<br> 1
<br>
<br> SO 315
<br> SO 316
<br> SO 317
<br> SO 3'18
<br> Řada 400
<br> SO 491
<br> SO 492
<br> SO 493
<br> SO 494
<br> SO 495
<br> SO 496
<br> SO 497
<br> SO 498
<br> SO 499.1
<br> SO 499.2
<br> Řada 700
<br> SO 701
<br> SO 702
<br> SO 703
<br> SO 704
<br> SO 706
<br> SO 707
<br> SO 708
<br> S...
D3-0312-I_Informace-podle-zak-100-2001.pdf
Ministerstvo dopravy lI!lIIí!llIl!lII!IllliIII!llIl!IIIl!llI!lllI!Illl!ll!iIlllIIII!! Č.j./Sp.zn./Typ MD-1 4469/2022-910/11 MD/1 4469/2022/910 Vyřizuje/Útvar/Telefon Ing.XXXX XXXXXXXXXX,XXX +XXXXXXX XíXXX Datum Praha XX.XX.2022 VEREJNA \/YHLASKA podle q 9b zákona č.100/2001 sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozděiších předpisů Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4,IČ 65993390,zastoupený na základě plné moci společností Valbek,spol.s r.o <.>,Vaňurova 505/17,460 07 Liberec,lČ: 48266230,podal dne 22.3.2022 žádost o stavební povolení pro stavbu:,<,> D3 03"12/1 Kaplice nádraží - Nažidla",kterou doplnil a upřesnil dopisy ze dne 9.5.2022 (zúžení žádosti o stavební objekty řady 400) a ze dne 7.6.2022 (doplnění podkladů žádosti).Dne 6.6.2022 dále podal stavebník žádost o stavební povolení pro stavební objekt SO 222 téže stavby.Dnem podání žádostí byla zahájena předmětná stavební řízení.Ministerstvo dopravy,jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic,rozhodlo vsouladu sustanovením @ 140 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,usnesením čj.MD-14469/2022-910/8 ze dne 27.7.2022,o spojení výše uvedených stavebních řízení do společného řízení.Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č.416/2009 sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších předpisů.Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č.100/2001 sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> ZPVŽP"),je předmětné společné řízení podle ustanovem E3 3 písm.g) ZPVZP navazujícím řízením.Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic v souladu s fi 9b odst.1 písm.a) ZPVŽP spolu s oznámením o zahájení řízení zveřejňuje postupem podle @ 25 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů: * Žádosti o stavební povolení a upozorňuje,že se jedná o zám...

Načteno

edesky.cz/d/5731146

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz