« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Lucernový průvod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO (432.11 kB)
DIO - úplná uzavírka místní komunikace (ul.Na Příkopech) v Blatné,z důvodu konání kul-
turní akce Lucernový průvod
<br>
<br> Použité dopravní značky a zařízení:
<br> B 1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
<br> Z 2 zábrana pro označení uzavírky
<br> IP 10a slepá pozemní komunikace
<br> B 24a zákaz odbočování vpravo
<br>
<br>
N
a
<br> P
ří
<br> ko
p
ec
<br> h
<br>
V
Podzám
<br> čí
<br> II/173 nám
<.> M
<br> íru
<br> I/20 Plzeňská
<br> II
/1
<br> 73
V
<br> or
líč
<br> ko
va
<br>
<br> E
8c
<br> N
a
<br> P
ří
<br> ko
pe
<br> ch
<br>
H
u
sovo náb
<br> řeží
<br> M
as
<br> ná
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Lucernový průvod (225.13 kB)
*MUBLX00CEJ8A*
MUBLX00CEJ8A
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 19.10.2022
Spisová zn.: MUBL 17967/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 18231/2022
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: bolinova@mesto-blatna.cz
Datum: 25.10.2022
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 19.10.2022 podala: Kulturní Plantáž Blatná,IČ: 003 75
951,nám.Míru 212,388 01 Blatná (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném vyjádření
PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu Strakonice <,>
č.j.KRPC-145663-2/ČJ-2022-020706 ze dne 21.10.2022 <,>
<br> stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na místních komunikacích,ul.Na Příkopech a Husovo nábřeží v Blatné <.>
<br>
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> Ve vyznačení úplné uzavírky místní komunikace,ul.Na Příkopech,v úseku od úrovně rohu
budovy č.p.212 (muzeum) za křižovatkou se silnicí č.II/173 (tř.J.P.Koubka a nám.Míru) po
křižovatku s místní komunikací (ul.Husovo nábřeží) <.>
<br> Uzavírka bude vyznačena pomocí dopravních značek B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou
směrech),B 24a (zákaz odbočování vpravo),dopravního zařízení Z 2 (zábrana pro označení
uzavírky) a dopravní značky IP 10a (slepá pozemní komunikace) <.>
<br>
Kulturní Plantáž Blatná
nám.Míru 212
388 01 Blatná
<br>
<br>
<br> Č.j.MUBL 18231/2022 -2-
<br>
<br> Dopravní značky a zařízení budou ...

Načteno

edesky.cz/d/5730295

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz