« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Veřejná vyhláška - Koncept územní studie Březnice ÚS*10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Koncept územní studie Březnice ÚS*10 (229.02 kB)
Městský úřad Březnice
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br> tel.318 403 171 IČ 002 42 004
https://www.breznice.cz mu@breznice.cz
<br>
<br> Zveřejněno dne: 24.10.2022
<br>
<br> Sejmuto dne: 09.11.2022
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
Městský úřad Březnice ve vazbě na ustanovení § 20 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen stavební zákon) o zveřejňování
<br> písemností ve věcech územního plánování a ve vazbě na § 6 odst.2 a § 30 stavebního zákona
<br> týkajících se pořízení územních studií si Vás tímto dovolujeme informovat o XXX,že
<br>
<br> koncept územní studie Březnice ÚS*10
<br>
je k dispozici na Městském úřadu Březnice,kde se s ním můžete seznámit v úředních
<br> hodinách nebo po domluvě s panem starostou na čísle tel.318 403 171 nebo na webových
<br> stránkách města https://www.breznice.cz <.>
<br> Projektantem územní studie Březnice ÚS*10 je Projektový ateliér AD s.r.o <.>,Husova 4,370
<br> 01 Č.Budějovice,Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,kterého žádáme tímto o účast a zajištění
<br> odborného výkladu <.>
<br> Městský úřad Březnice oznamuje,že s konceptem územní studie Březnice ÚS*10 je možné
<br> se seznámit na Městském úřadu Březnice,a to 15 dnů od vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br> Upozornění týkající se části I.a části II.:
<br> Ve vazbě na § 52 odst.2 stavebního zákona mohou podat námitky proti konceptu územní
<br> studie pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení <.>
<br> Ve vazbě na § 52 odst.3 stavebního zákona mohou dotčení vlastníci uplatnit své námitky,ve
<br> kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
<br> a vymezit území dotčené námitkou <.>
<br> Ve vazbě na ustanovení § 52 odst.3 stavebního zákona se k později uplatněným námitkám <,>
<br> stanoviskům a připomínkám nepřihlíží <.>
<br>
<br> starosta města Březnice
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
<br> Město Březnice
<br>
<br> Nadřízený orgán:
<br>  Krajský úřad Střed...

Načteno

edesky.cz/d/5728136

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz