« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 18. 10. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 18. 10. 2022
Zápis č.1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 18.10.2022 - Oficiální stránka obce HoroušanyObec Horoušany
konaného dne 18. 10.2022 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Horoušany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin Ing. Petrou Šenkapoulovou jako nejstarším členem zastupitelstva (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10.2022 v 16:00 hodin,žádný návrh nebyl podán).Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Horoušany zveřejněna v souladu se zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní,a to od 10.10. 2022 do 18.10. 2022.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz příloha č. 1) konstatovala,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů) <.>
Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,v zájmu obce Horoušany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala příto...

Načteno

edesky.cz/d/5726309

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz