« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení
Spis.zn.: STU/5079/2022/Mih V Brně dne: 14.10.2022 č.j.: MČBT/5437/2022 —
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> faxr 545 128 212
<br> B—mailř mihulova©turanycz
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci č.p.546/56 140 00 Praha
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 659 93 390,Na Pankráci č.p.546/56,140 00 Praha <,>
<br> které zastupuje společnost Stráský,Hustý a partneři s.r.o <.>,IČ 188 27 527,Bohunická č.p.133/50,619 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost PK OSSENDORF s.r.o <.>,IČ 255 64 901,Tomešova č.p.503/1,602 00 Brno
<br> (dále jen "stavebníkl') dne 25.7.2022 podal a dne 20.9.2022 doplnil žádost o vydání stavebního povolení pro záměr nazvaný
<br> „D1 01191.A MÚK BRNO — JIH“
<br> pro objekty:
<br> SO 135 Přeložka cyklostezky podél řeky Svitavy
<br> SC 144 Příjezd k retenční nádrži "Černovický potok"
<br> SO 150 Přeložka polní cesty podél D1 km 196,830 - 196,885 vpravo SO 151 Přeložka polní cesty podél D1 km 197,100 — 197,300 vlevo
<br> (dálejen "stavba") na pozemcích parc.č.87/4,87/6,44/2,45/2,45/10,45/11,72/2,73/1,73/3,90/2,91/1,91/21,91/39,1736/2,1737/1,1738/1 a 1741 V katastrálním území Brněnské Ivanovice <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení,které je navazujícím řízením ve smyslu ustanovení 5 3 písm.g) ve spojení s ustanovením š % a násl.zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování Vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“) <.>
<br> Stavba je součástí stavebního záměru pod názvem „Dl 01191.A MÚK BRNO — JIH“,pro kterou vydal stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno — jih,pod č.j.MCBJIH/OO472/2019/SÚ/Klo,dne
<br> 17.4.2019 rozhodnutí o umístění změny stavby dálnice Včetně jejich součástí a příslušenství a souvisejících stavebních objektů.Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.5.2019 <.>
<br> Popis stavby
<br> SO ...

Načteno

edesky.cz/d/5724013

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz