« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí"Skaličany kabelizace NN" Blatná Skaličany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke ztažení (514.84 kB)
M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
odbor výstavby a územního plánování
<br> třída T.G.Masaryka 322,388 11 Blatná
tel.383 416 153 e-mail:mikesova@mesto-blatna.cz
<br>
<br> *mublx00cdinr*
<br>
MUBLX00CDINR
<br>
<br>
<br> EG.D,a.s <.>
Lidická 1873/36
602 00 Brno 2
<br>
<br>
<br> Spis.značka vyřizuje V Blatné dne
OVÚP/9713/2022/KK Ing.XXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
Číslo jednací
MUBL 17500/2022
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Blatná,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"),kterou dne 8.6.2022 podala
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,602 00 Brno 2 <,>
kterou zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o <.>,IČO 28086686,nábřeží 1.máje 1935,397 01 Písek 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> “Skaličany kabelizace NN“
Blatná,Skaličany
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.2 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
st.p.3 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.4 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.6 (zastavěná plocha a
nádvoří),st.p.7 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.8/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.8/2 (zastavěná
plocha a nádvoří),st.p.8/3 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.8/4 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.9
(zastavěná plocha a nádvoří),st.p.11/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.13 (zastavěná plocha a
nádvoří),st.p.14 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.17 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.18 (zas...

Načteno

edesky.cz/d/5723426

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz